PRESSUPOST 2017

      DOCUMENTACIÓ PRESSUPOST 2017  

En aquest apartat podeu consultar la documentació relacionada amb el Pressupost General de l'Ajuntament de Terrassa per a l'any 2017, que va ser aprovat definitivament a la sessió plenària del dia 23 de febrer de 2017.

message-information-48El pressupost 

El pressupost municipal és el pla econòmic i financer anual vinculat a l’estratègia formulada pel govern de la ciutat.

El seu caràcter és anual i conté les previsions d’ingressos que s’esperen obtenir i les despeses que com a màxim es podran realitzar, i esdevé l’eina clau per a la gestió pública.

message-information-48Modificacions pressupostàries

El pressupost conté la previsió d'ingressos i despeses a realitzar durant un exercici econòmic. Durant l'any es poden donar supòsits que comporten la necessitat de modificar aquestes previsions tant en els ingressos com en les despeses respecte a allò aprovat al pressupost inicial. El concepte de modificació pressupostària fa referència a aquestes variacions en les partides pressupostàries, que poden ser tant a l'alça com a la baixa.

Trobareu informació detallada de les modificacions pressupostàries produïdes durant l'any al següent enllaç (documentació relacionada amb cadascun dels expedients tramitats i els informes elaborats trimestralment en relació a les modificacions pressupostàries). 

DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA
          Resum explicatiu de la proposta  
          Dictamen    
          Memòria
          Informe econòmic-financer 
          Informe intervenció
          Informe intervenció Regla Despesa
          Informe Estabilitat Pressupostària
          Informe perspectiva gènere
          Bases d'execució pressupost 
DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA
          Previsió beneficis fiscals
          Annex convenis despesa social  
          Annex_estat del deute
          Liquidació pressupost despesa 2015 
         Liquidació pressupost ingressos 2015 
          Resultat pressupostari juny 2016
         Liquidació pressupost despesa 2016 (juny) 
         Liquidació pressupost ingressos 2016 (juny) 
         Avanç liquidació 2016

message-information-48Pressupostos anteriors

Podeu accedir a través d'aquest enllaç a tota la informació dels pressupostos des de de l'exercici 2010 

EL PRESSUPOST CONSOLIDAT (Ajuntament i societats participades)
           Pressupost consolidat
          Eco-Equip
          Egarvia  
          Foment de Terrassa
          Serveis Funeraris
          Comunicació 
          Habitatge
         Patrimoni Municipal
          Parc Audiovisual
          Consorci TDT ingressos
          Consorci TDT despeses 

Data actualització: març de 2017