PRESSUPOST 2017

message-information-48 El pressupost 

El pressupost municipal és el pla econòmic i financer anual vinculat a l’estratègia formulada pel govern de la ciutat.

S'aprova anualment i conté les previsions d’ingressos que s’esperen obtenir i les despeses que com a màxim es podran realitzar, i esdevé l’eina clau per a la gestió de l'Ajuntament.

Més informació     

CLASSIFICACIONS DEL PRESSUPOST (Ingressos i despeses)

  • Orgànica (qui ingressa i qui gasta)
  • Per programes (per a què es gasta i s’ingressa)
  • Econòmica (què s’ingressa i en què es gasta)


Més informació sobre els codis i la classificació del pressupost:

Classificació ingressos i despesa   

DOCUMENTACIÓ PRESSUPOST 2017

En aquest apartat podeu consultar la documentació relacionada amb el Pressupost General de l'Ajuntament de Terrassa per a l'any 2017, que va ser aprovat definitivament a la sessió plenària del dia 23 de febrer de 2017.

DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA

Conforma l'expedient d'aprovació del pressupost
DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA
          Resum explicatiu de la proposta  
          Dictamen    
          Memòria
          Informe econòmic-financer 
          Informe intervenció
          Informe intervenció Regla Despesa
          Informe Estabilitat Pressupostària
          Informe perspectiva gènere
          Bases d'execució pressupost 
DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA
          Previsió beneficis fiscals
          Annex convenis despesa social  
          Annex_estat del deute
          Liquidació pressupost despesa 2015 
         Liquidació pressupost ingressos 2015 
          Resultat pressupostari juny 2016
         Liquidació pressupost despesa 2016 (juny) 
         Liquidació pressupost ingressos 2016 (juny) 
         Avanç liquidació 2016

LES XIFRES DEL PRESSUPOST

EL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT

          Pressupost Ingressos 
          Pressupost despeses  
          Pressupost per programes
          Plans i programes d'inversió i finançament
          Annex Inversions 
EL PRESSUPOST CONSOLIDAT (Ajuntament i societats participades)
           Pressupost consolidat
          Eco-Equip
          Egarvia  
          Foment de Terrassa
          Serveis Funeraris
          Comunicació 
          Habitatge
         Patrimoni Municipal
          Parc Audiovisual
          Consorci TDT ingressos
          Consorci TDT despeses 

message-information-48Pressupostos anteriors. 

Podeu accedir-hi a través del següent enllaç 

message-information-48Execució pressupostària 

Informació sobre l'execució del pressupost a través del següent enllaç 

message-information-48Modificacions pressupostàries

Informació detallada de les modificacions pressupostàries al següent enllaç

Data actualització: maig de 2017