Podeu consultar en aquesta pàgina la informació relacionada amb la proposta de Pressupost i modificació de les Ordenances Fiscals per al 2019, que ha estat aprovada inicialment en la sessió de l'Ajuntament en Ple del dia 30 d'octubre de 2018.

Estat de tramitació actual:

Pressupost 2019
Publicació BOPB
Exposició públicadel 7 de novembre fins el 27 de novembre (ambdós inclosos)
Ordenances fiscals 2019
Publicació BOPB
Exposició públicadel 5 de novembre fins el 19 de desembre (ambdós inclosos)
   Presentació proposta Pressupost Municipal 2019

      PRESSUPOST 2019

message-information-48El pressupost 

El pressupost municipal és el pla econòmic i financer anual vinculat a l’estratègia formulada pel govern de la ciutat.
S'aprova anualment i conté les previsions d’ingressos que s’esperen obtenir i les despeses que com a màxim es podran realitzar, i esdevé l’eina clau per a la gestió pública.
Més informació   

message-information-48Calendari tramitació  

Pressupostos exercicis anteriors  

Podeu accedir a través dels següents enllaços:
             2018                2017 
             2016               Anteriors 

      ORDENANCES FISCALS 2019

DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA        DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Dictamen d'aprovació provisional
       Informe modificacions ordenances
Textos ordenances fiscals
       Document guia ordenances fiscals
Informe intervenció
       Informes tècnics

message-information-48Les Ordenances Fiscals

Normes que aprova l’Ajuntament per regular els tributs municipals: impostos, taxes i preus públics.
Aquests ingressos ens permeten disposar dels recursos necessaris per al funcionament de la ciutat, el seu manteniment i la prestació dels diversos serveis municipals a la ciutadania.

Data actualització: novembre de 2018

Propera actualització: en produir-se canvis

Font: Serveis Econòmics