PLANTILLA MUNICIPAL I RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL

La plantilla de personal està integrada per la relació detallada de cossos, escales, subescales, classes i categories de les places en que s’integren el personal funcionari, el personal laboral i l’eventual. Hi figura la denominació d’aquestes, el nombre de places que les constitueixen, el nombre de vacants i el grup al què pertanyen.

PLANTILLA AJUNTAMENT 2019  

Modificada per acord de Ple en data 28 de febrer de 2019

La relació de llocs de treball es el document que recull de forma ordenada el conjunt de llocs de treball de l'Ajuntament. Inclou la totalitat dels existents en l’organització i correspon tant al personal funcionari com al personal eventual i al laboral. Per a cada lloc de treball s’indica: la denominació del lloc i el seu enquadrament orgànic, l'escala i grup al que pertany i  el complement específic corresponent, la forma de provisió del lloc de treball i la relació d'ocupació.

RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 2019    

Modificada per acord de Ple en data 26 d'abril de 2019

 Modificada per acord de Ple en data 19 de juliol de 2019

 Modificada per acord de Ple en data 27 de setembre de 2019

Accés a informació retributiva 

Data actualització: octubre de 2019

Propera actualització: en produir-se canvis

Font: Organització i recursos humans