PLANTILLA MUNICIPAL I RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL

La plantilla de personal està integrada per la relació detallada de cossos, escales, subescales, classes i categories de les places en que s’integren el personal funcionari, el personal laboral i l’eventual. Hi figura la denominació d’aquestes, el nombre de places que les constitueixen, el nombre de vacants i el grup al què pertanyen.

La relació de llocs de treball es el document que recull de forma ordenada el conjunt de llocs de treball de l'Ajuntament. Inclou la totalitat dels existents en l’organització i correspon tant al personal funcionari com al personal eventual i al laboral. Per a cada lloc de treball s’indica: la denominació del lloc i el seu enquadrament orgànic, l'escala i grup al que pertany i  el complement específic corresponent, la forma de provisió del lloc de treball i la relació d'ocupació.

Data actualització: any 2019

Propera actualització: periodicitat anual

Font: Organització i recursos humans