PLANTILLA MUNICIPAL, RELACIÓ I CATÀLEG DE LLOCS DE TREBALL

La plantilla de personal està integrada per la relació detallada de cossos, escales, subescales, classes i categories de les places en que s’integren el personal funcionari, el personal laboral i l’eventual. Hi figura la denominació d’aquestes, el nombre de places que les constitueixen, el nombre de vacants i el grup al què pertanyen.

La relació de llocs de treball es el document que recull de forma ordenada el conjunt de llocs de treball de l'Ajuntament. Inclou la totalitat dels existents en l’organització i correspon tant al personal funcionari com al personal eventual i al laboral. Per a cada lloc de treball s’indica:

  • La denominació del lloc i el seu enquadrament orgànic
  • La escala i grup al que pertany i  el complement específic corresponent
  • La forma de provisió del lloc de treball
  • La relació d'ocupació

RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 2017 


Modificació de la relació de llocs de treball per a l'exercici 2017 aprovada per l'Ajuntament en Ple en data 20 de juliol de 2017   

El catàleg de llocs de treball inclou, per cada lloc de treball, la informació següent:

  • Denominació del lloc
  • Nivell retributiu
  • Adscripció orgànica
  • Dedicació
  • Descripció de les funcions

Data actualització: any 2017

Propera actualització: periodicitat anual

Font: Organització i recursos humans