PLANS D’ACCIÓ MUNICIPAL 2015-2019 / RETIMENT DE COMPTES

Els Plans d'Acció Municipal, tenen caràcter anual y concreten les accions, programes i projectes que es portaran a terme durant els anys 2017, 2018 i 2019, d'acord amb les prioritats polítiques, els objectius i els compromisos establerts pel Pla de Mandat.

PLA DE MANDAT 2015-2019      

La concreció dels Plans d'Acció Municipal (PAM) va precedida d'un procés participatiu anual mitjançant el qual la ciutadania pot presentar propostes per a la millora de la ciutat i també donar suport a les propostes presentades per altres persones o entitats.

Els resultats d'aquests processos participatius s'incorporen al procés d'elaboració del corresponent pla d'acció municipal, d'acord amb les bases reguladores del procés.

  PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL 2019

  ACTUACIONS INCLOSES EN EL PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL 2019
(agrupades per àmbits)
  
ACTUACIONS PROGRAMADES  
EXECUCIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 
ACTUACIONS REALITZADES
Alcaldia
*
Territori i Sostenibilitat
*
Serveis Generals i Govern Obert
*
Drets Socials i Serveis a les persones
*
Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació
*
Cultura, Innovació i Projecció de la ciutat 
*
  PROCÉS PARTICIPATIU VIGENT 

        

L'objectiu d’aquest procés és que tothom pugui presentar propostes ciutadanes  per ser incorporades als Programes anuals d'Acció Municipal "PAM", o bé donar suport a les propostes presentades per altres persones o entitats.

  PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL 2018

  ACTUACIONS INCLOSES EN EL PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL 2018
(agrupades per àmbits)
  
ACTUACIONS PROGRAMADES  
EXECUCIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 
ACTUACIONS REALITZADES
Alcaldia
-
Territori i Sostenibilitat
Serveis Generals i Govern Obert
Drets Socials i Serveis a les persones
Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació
Cultura, Innovació i Projecció de la ciutat 
  SEGUIMENT DE L'EXECUCIÓ DE PROPOSTES DERIVADES DEL PROCÉS PARTICIPATIU _ GENER DE 2020 (actualització semestral)
Accessibilitat passarel·la Les Arenes
EN EXECUCIÓ
Construcció pipican Sant Llorenç
COMPLETADA
Locals activitats educatives i lleure infantil
EN EXECUCIÓ
Cobriment poliesportiu Les Arenes
EN EXECUCIÓ
Senyalització itineraris xarxa bici
EN EXECUCIÓ
Nova ubicació La Trobada Alei
COMPLETADA
Equipament esportiu Can Palet Vista Alegre
EN EXECUCIÓ
Cobriment piscina Pla Bonaire
EN EXECUCIÓ
     PROCÉS PARTICIPATIU PAM 2018

  PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL 2017

  ACTUACIONS INCLOSES EN EL PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL 2017 
(agrupades per  àmbits)
  
ACTUACIONS  PROGRAMADES  
EXECUCIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 
ACTUACIONS 
REALITZADES
Territori i Sostenibilitat
Serveis Generals i Govern Obert
Drets Socials i Serveis a les persones
Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació
Cultura, Innovació i Projecció de la ciutat  
SEGUIMENT DE L'EXECUCIÓ DE PROPOSTES DERIVADES DEL PROCÉS PARTICIPATIU _ GENER DE 2020 (actualització semestral)
Carril bici centre-jutjats
COMPLETADA
Adequació Centre Obert Ca n'Anglada
COMPLETADA
Camp Polivalent Les Fonts
EN EXECUCIÓ
Estudi seguretat El Cim
COMPLETADA
Coberta Pista Can Jofresa
EN EXECUCIÓ
      PROCÉS PARTICIPATIU PAM 2017

SEGUIMENT ACTUACIÓ MUNICIPAL 2016

Poden consultar les actuacions i activitat desenvolupada al llarg de l'any 2016 per àmbits d'actuació així com els resultats assolits en aquest període.

  
ACTUACIONS REALITZADES  
Territori i Sostenibilitat
Serveis Generals i Govern Obert
Drets Socials i Serveis a les persones
Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació
Cultura, Innovació i Projecció de la ciutat  

Data actualització: febrer de 2020

Actualització trimestral

Font: Àrees municipals