PLA DE MANDAT_ PRIORITAT 5

PRIORITAT 5 :  Projectar la ciutat al món i enfortir la capitalitat cultural, comercial, esportiva, universitària i turística de Terrassa

ESTAT D'EXECUCIÓ
DELS COMPROMISOS
DESEMBRE 2018

COMPROMISOS

ESTAT D'EXECUCIÓ
98. Desplegarem les línies establertes en el Llibre Blanc de la Cultura, amb un èmfasi especial en el vessant inclusiu de la cultura com a eina per a la cohesió social, i modificarem l’eix central de la governança cultural per definir els serveis bàsics que cal prestar amb recursos i titularitat pública, així com les iniciatives provinents del teixit associatiu que actuen en la construcció d’àmbit i d’interès públic de la ciutat.
99. Aconseguirem fer de Terrassa una capital cultural de primer ordre, a partir del posicionament d’iniciatives de rellevància, com ara el Festival de Jazz o el TNT (Terrassa Noves Tendències), i també amb la candidatura de la Seu d’Ègara com a patrimoni mundial (UNESCO).
100. Potenciarem les accions culturals de la ciutat com a elements per completar les accions en l’àmbit socioeconòmic i en la millora de la cohesió social, per fer del coneixement, la cultura i la creativitat eines d’apoderament relacional i de valor personal i ciutadà.
101.  Enfortirem l’entramat d’entitats culturals.
102. Posicionarem el Parc Audiovisual de Catalunya com el millor lloc per al desenvolupament de l’activitat en aquest sector a escala nacional i internacional, i com el referent i motor de les indústries culturals i creatives de la ciutat.
103. Potenciarem l’atracció, la cohesió i la generació d’activitat del calendari festiu i l’adaptarem a les noves necessitats de la ciutat.
104. Millorarem el posicionament de Terrassa com a destinació turística en tots els àmbits en què el Pla de desenvolupament turístic ens dóna més potencialitats, posant en valor la projecció internacional de la ciutat a partir de la candidatura de la Seu d’Ègara com a patrimoni mundial (UNESCO), així com la dinamització del patrimoni local, especialment aquell que té a veure amb el Modernisme industrial.
105. Col·laborarem de manera activa amb els sectors públic i privat per impulsar l’oferta turística de la ciutat, amb iniciatives com ara la Taula de Turisme, la millora dels punts d’atenció turística, l’ampliació de l’oferta d’allotjament amb la posada en funcionament de l’alberg o les facilitats per al turisme d’autocaravana. Aprofitarem les oportunitats turístiques i econòmiques del patrimoni, la gastronomia, les fires i activitats i el turisme de reunions i de negocis.
106. Projectarem la ciutat a l’exterior mitjançant l’esport d’alt nivell i la celebració d’esdeveniments esportius de rellevància.
107. Per tal de potenciar l’esport com a element integrador i superador de desigualtats, que afavoreix la participació i la cohesió social, ens cal disposar dels equipaments adients, i per aquest motiu revisarem el Pla d’equipaments esportius i ens plantejarem oferir una major i millor oferta d’activitats, serveis i espais per a una pràctica esportiva que millori la salut de la ciutadania.
108. Posicionarem la ciutat com un referent en innovació oberta i creativa vinculat a elements identitaris, fent de la innovació social una eina per generar activitat econòmica i posicionar Terrassa com a Ciudad de la Ciencia y la Innovación a través d’iniciatives com el Parc Científic i Tecnològic de Terrassa Orbital 40.
109. Crearem la marca «Districte Universitari» per tal de revitalitzar l’aposta pels ensenyaments superiors de la ciutat i enfortir el caràcter universitari de Terrassa.
110. Potenciarem el model comercial de la ciutat, continuant amb la tasca desenvolupada i definint àrees d’alta intensitat comercial (BIP), i el donarem a conèixer arreu amb accions de dinamització coordinades amb el conjunt d’agents del territori. Projectarem Terrassa com a capital comercial.
111. Dins del nostre model comercial, treballarem per redefinir el paper dels mercats municipals com a elements amb capacitat d’atracció i de promoció de nous usos i serveis.
112.  Promocionarem les fires comercials i els mercats no sedentaris com a elements de dinamització de l’activitat econòmica, de capitalitat comercial i d’atracció de més visitants.
113. Treballarem, d’acord amb el Pacte Terrassa per l’Accessibilitat Universal, per millorar l’accessibilitat als establiments, perquè el comerç tradicional pugui adaptar-se a les necessitats actuals i Terrassa mantingui la seva capacitat comercial.
114. Dins del disseny de la nova estratègia de projecció de la ciutat, crearem un instrument o agència de projecció exterior, coordinat amb la resta d’actuacions i instruments orientats al mateix àmbit.