PLA DE MANDAT_ PRIORITAT 4

PRIORITAT 4 :  Facilitar la participació, la implicació i la col·laboració dels ciutadans i les ciutadanes en el govern de Terrassa i renovar l’administració municipal

ESTAT D'EXECUCIÓ
DELS COMPROMISOS
DESEMBRE 2018

COMPROMISOS

ESTAT D'EXECUCIÓ
81. Construirem una estructura municipal més descentralitzada i propera a la ciutadania que faciliti l’accés i la participació en el territori, que ajudi a tractar les diferències i que contribueixi al reequilibri de la ciutat.
82. Treballarem per una atenció multicanal, que reforci, dimensioni i estructuri un nou marc relacional entre la ciutadania i els serveis municipals.
83. Vetllarem per disposar d’una organització municipal que respongui a la necessitat de garantir uns serveis eficients, propers i flexibles, promovent el desenvolupament professional i el talent de les persones que hi treballen, i en la qual es practiqui i fomenti que el disseny de propostes i la prestació de serveis siguin coneguts, executats i valorats per la ciutadania.
84. Continuarem incorporant i millorant els sistemes d’informació per disposar de totes les dades susceptibles de ser consultades, amb una operativa fàcil, per així incrementar no tan sols la transparència sinó també el potencial per generar sinergies i productes de valor econòmic i ciutadà.
85. Prestarem serveis eficients i eficaços on l’administració electrònica i els processos de millora contínua hi tinguin un paper rellevant.
86. Farem un pla per crear «seus de districte», que integraran els serveis municipals descentralitzats, per alliberar espais que puguin usar les entitats i els col·lectius socials, tot diferenciant els equipaments cívics dels serveis municipals.
87.  Crearem un nou districte, format pels barris de Can Parellada i les Fonts, que per la seva situació geogràfica requereixen polítiques específiques.
88. Dotarem els consells de districte de recursos econòmics de gestió i decisió pròpia per prioritzar actuacions en el seus territoris acompanyades d’iniciatives de pressupostos participatius.
89. Millorarem la qualitat democràtica en la presa de decisions, tot establint mecanismes de participació política i social amb la ciutadania i adaptant la normativa local, amb la finalitat de potenciar el diàleg, la proximitat, la transparència i la coresponsabilitat amb la societat.
90.  Repensarem les polítiques i els mecanismes de participació ciutadana per tal de simplificar i facilitar aquesta, ja sigui a través d’entitats i col·lectius ciutadans o de forma individual.
91. Estendrem i aplicarem la metodologia de col·laboració ciutadana per a la regeneració d’espais públics assajada al Vapor Gran i altres indrets de la ciutat.
92. Desenvoluparem de forma activa una política de foment de l’associacionisme i el voluntariat per apoderar el teixit social i la xarxa ciutadana, potenciar el vessant comunitari i promoure la implicació de la ciutadania a l’entorn del voluntariat, l’associacionisme i els seus valors.
93. Promocionarem les entitats de la ciutat en el desenvolupament dels seus projectes i posarem de manifest el capital social que constitueixen i la vàlua que tenen per a la ciutat.
94. Incentivarem programes i projectes per aconseguir una ciutadania smart, activa en el desenvolupament continu del model de ciutat intel·ligent del futur.
95. Millorarem la comunicació i la transmissió d’informació per part de l’Ajuntament i adaptarem els mitjans de comunicació municipals a la realitat comunicativa actual per afavorir la participació i l’apoderament a través de la informació, posant en marxa entre altres iniciatives el Consell Consultiu de la Comunicació Municipal.
96. Prioritzarem la solvència econòmica de l’Ajuntament, element de garantia d’autonomia i capacitat de decisió en la prestació i qualitat dels serveis, continuant amb la progressiva reducció de l’endeutament municipal i un sistema fiscal moderat, equitatiu i socialment just, que garanteixi uns ingressos econòmics suficients per fer front a les obligacions i donar resposta a les necessitats de la ciutadania.
97. Per aconseguir una organització oberta on els valors de la transparència i el govern obert formin part de la cultura organitzativa, de l’activitat i dels processos de producció de serveis, crearem el Servei de Transparència i de Bon Govern, que tindrà com a objectiu el desplegament de les lleis de transparència.