PLA DE MANDAT_ PRIORITAT 2

PRIORITAT 2 :  Garantir la qualitat de vida, la justícia social i el benestar per a tothom

ESTAT D'EXECUCIÓ
DELS COMPROMISOS
DESEMBRE 2018

COMPROMISOS

ESTAT D'EXECUCIÓ
17. Incrementarem de forma prioritària els recursos destinats a pal·liar les situacions d’emergència social i n’adaptarem el reglament a les noves realitats.
18.  Elaborarem el Pla Local d’Acció en matèria de Serveis Socials, que adapti els serveis socials bàsics municipals a un nou model d’atenció centrat en les potencialitats de cada persona.
19.  Treballarem per un model menys estigmatitzador de la recollida d’aliments.
20.  Ampliarem els serveis d’atenció a domicili, per donar resposta a l’increment de la demanda.
21. Garantirem els drets de les persones migrades i potenciarem la integració bidireccional de la diversitat cultural i/o d’origen en tots els àmbits sectorials, per evitar la segregació per raó d’origen i corregir les desigualtats en termes socials.
22.  Elaborarem un nou pla local d’inclusió social per al període 2016-2020.
23. Incrementarem els serveis de mediació per a les famílies en risc de sobreendeutament i/o de desnonament de l’habitatge habitual per manca de pagament d’hipoteca o lloguer, i augmentarem els ajuts d’urgència per donar suport a les famílies que estan en situació de risc d’exclusió residencial i energètica.
24.  Garantirem l’aplicació de la Llei 24/15, amb tots els mecanismes legals existents, per tal que no es produeixin a la nostra ciutat talls de subministrament ni desnonaments deguts a pobresa sobrevinguda.
25.  Redactarem un pla integral d’habitatge per a la nostra ciutat
26. Mobilitzarem el parc d’habitatges buits que estan en mans de les entitats financeres i grans propietaris i propietàries, per poder disposar d’un parc d’habitatges en règim de lloguer al preu que les famílies puguin pagar.
27. Abordarem el repte de la rehabilitació i el manteniment del parc d’habitatges de la ciutat a través d’una nova cultura col·laborativa.
28. Treballarem per garantir un canvi en les condicions de les llars de Terrassa, per tal que els habitatges siguin energèticament sostenibles.
29. Crearem l’Oficina d’Habitatge i Eficiència Energètica, com a punt únic d’atenció integral en tots els temes relacionats amb l’habitatge i els subministraments.
30. Treballarem per tal que les comunitats veïnals esdevinguin realment espais naturals de socialització i l’element nuclear de la cohesió social en el territori.
31. Reforçarem les eines i els recursos perquè a Terrassa s’eradiqui la violència contra les dones i impulsarem accions per aconseguir recursos especialitzats d’atenció als fills i filles que també en són víctimes directes.
32.  Desenvoluparem el Reglament municipal per a la igualtat de gènere de l’Ajuntament de Terrassa
33. Obrirem punts d’atenció de les polítiques LGTBIQ descentralitzats que ajudin a fomentar el respecte a la diversitat sexual i d’identitat de gènere
34.  Desenvoluparem els eixos prioritaris del Pacte per la Diversitat Afectiva, Sexual i d’Identitat de Gènere (DASIG).
35.  Crearem l’Oficina dels Drets Civils i la No Discriminació de Terrassa, amb l’objectiu de defensar i garantir els drets de les persones, en especial el dret a la igualtat i a la no-discriminació de cap tipus.
36.  Promourem una educació de qualitat per a tothom i el coneixement de la llengua catalana, garantint el dret a l’educació i la igualtat d’oportunitats, per disminuir el nivell de fracàs escolar i l’absentisme escolar.
37.  Continuarem apostant per tenir uns equipaments educatius de qualitat a la ciutat, mantenint el compromís de millora de les infraestructures i serveis de la xarxa de centres educatius públics. Ens proposem garantir les millors condicions en el desenvolupament de la tasca educativa i el seu paper comunitari en la nostra societat.
38. Vetllarem per la construcció dels centres educatius pendents, com ara l’escola Sala i Badrinas i els instituts de Can Roca i Les Aymerigues.
39. Farem que les escoles municipals artístiques se situïn al servei d’una societat moderna i del segle XXI, amb un model educatiu transversal i amb programes que potenciïn la creativitat i la interrelació social.
40.  A partir del Consell de la Formació Professional a Terrassa incentivarem una formació professional integrada, que faciliti l’adequació entre la formació impartida i la demanda empresarial, i impulsarem projectes de transició escola-treball.
41. Valorarem els infants de la ciutat, prevenint i atenent les situacions de risc que puguin patir, fomentant la diversitat en una educació lliure de prejudicis i en un entorn de protecció i seguretat, i ampliant els projectes socioeducatius dirigits als nens i les nenes i a les seves famílies, com ara el Medi Obert o la creació del Consell d’Infants.
42. Redactarem el Pla Integral de Lleure Educatiu, que plantejarà nous escenaris per tal de millorar la situació del lleure educatiu a la ciutat.
43.  Plantejarem un pacte ciutadà del temps a Terrassa, per tal de disposar d’una millor organització social del temps que ens aporti més benestar personal i social.
44.  Implementarem accions i programes que permetin conèixer i reconèixer les inquietuds i les necessitats del jovent, per fomentar-ne les capacitats en el recorregut cap a l’autonomia i l’emancipació, amb l’impuls del Pla jove 2016-2020.
45.  Continuarem liderant la lluita per l’efectiva funció social de l’habitatge a través de la Plataforma d’Ajuntaments per a l’Habitatge Digne i contra la Pobresa Energètica.
46.  Promourem la diversitat, la interculturalitat i la cultura democràtica com a valors en què s’han de basar els programes per a la millora de la convivència, el benestar col·lectiu i la cohesió social.
47. Impulsarem millores en la informació, participació, formació i sensibilització vers les persones amb capacitats diverses i les seves famílies.
48. Continuarem desenvolupant el Pacte Terrassa per a l’Accessibilitat Universal.
49. Vetllarem per la construcció d’una nova residència, centre de dia i servei Respir per a persones amb discapacitat intel·lectual.
50. Mantindrem l’1% dels ingressos propis municipals per a projectes de solidaritat, desenvolupament i acció humanitària d’emergència i reforçarem els mecanismes d’avaluació d’impacte de les accions realitzades.
51.  Potenciarem la promoció de la salut com un dels eixos vertebradors de les polítiques municipals
52.  Crearem el Consell Municipal de Salut, apostant per un model de salut pública de qualitat, de la mà dels agents competents i de la xarxa comunitària.
53.  Continuarem desplegant el projecte Ciutat Cardioprotegida.
54.  Treballarem per destacar la importància de la salut mental i per evitar-ne l’estigma social.
55.  Crearem un espai de suport a les associacions de malalties rares.
56.  Reclamarem a la Generalitat els CAP pendents i el desdoblament del CAP Rambla
57. Fomentarem l’envelliment actiu i saludable, obrint camins que augmentin les relacions amb diferents col·lectius de la ciutat, per evitar la solitud i l’exclusió social i familiar de les persones grans.
58.  Implantarem el projecte Ciutat Amiga de les Persones Grans.
59. Garantirem uns equipaments de qualitat a les entitats de lleure de la ciutat.