PLA DE MANDAT_ PRIORITAT 1

PRIORITAT 1 :  Potenciar l'activitat econòmica per tal de reduir l'atur i facilitar la creació de feina estable i de qualitat

ESTAT D'EXECUCIÓ
DELS COMPROMISOS
DESEMBRE 2018

COMPROMISOS

ESTAT D'EXECUCIÓ
1. Millorarem la capacitació de les persones aturades a partir de la cooperació amb les empreses, fent-ne prospecció i intermediació per tal de detectar les seves necessitats de contractació, tot facilitant-los, alhora, la seva materialització i l’accés a ajuts específics.
2. Durem a terme programes especials per als col·lectius en risc d’exclusió social.
3. Desenvoluparem programes de «formació a mida», tant per a les empreses que ho requereixin com per a les persones aturades, per tal de fer molt més àgil i immediata la seva ocupabilitat i capacitació, tot ajudant-les a dissenyar el seu pla personal per a la inserció laboral.
4. Ajudarem les empreses locals per frenar la destrucció d’ocupació i per fomentar el creixement econòmic.
5. Col·laborarem amb les empreses locals o que s’instal·lin a la ciutat per tal que busquin prioritàriament a Terrassa el personal que necessitin.
6. Facilitarem encara més a través de l’Oficina d’Atenció a l’Empresa la creació, la consolidació i el creixement de les activitats econòmiques, posant especial atenció en l’autoocupació i en les empreses d’economia social.
7. Incorporarem als pactes de concertació econòmica i social més entitats i institucions de diferents sectors, per tal de potenciar la seva representativitat i eficàcia.
8. Crearem un dispositiu per a la recerca d’empreses i inversions de l’exterior, que desenvolupi una estratègia de posicionament atractiu de la ciutat i les seves potencialitats de sòl industrial i de capacitació del treball, tant en l’àmbit nacional i estatal com en l’internacional.
9. Posarem en valor el territori industrial del nostre terme municipal. Per a això constituirem el «districte industrial», que aplegui tots els polígons industrials de la ciutat i adquireixi així la mateixa rellevància urbana que la resta d’espais de la ciutat.
10. Emprendrem iniciatives per activar el màxim de sòl industrial possible i posar-lo a disposició del mercat, d’una manera més ràpida, atractiva i de qualitat, amb accions que facilitin la modernització del parc de naus industrials locals.
11. Establirem un pla plurianual de manteniment i senyalització dels polígons industrials.
12. Incrementarem els serveis que s’ofereixen de manera descentralitzada des de l’Oficina de Consum, per tal de facilitar als ciutadans i ciutadanes la defensa dels seus drets, incloent-hi també una especial atenció a la mediació en matèria d’execució hipotecària.
13. Concretarem de manera accelerada un pla local per a la promoció i el suport de l’economia social a Terrassa.
14. Crearem el Consell Municipal de l’Economia Social.
15. Desenvoluparem un programa que impulsi l’economia circular i la simbiosi industrial per tal de compactar el teixit productiu de Terrassa i fer-lo així més sòlid i competitiu.
16. Establirem la marca «Terrassa Responsable» per a totes aquelles empreses que demostrin la seva aposta decidida per la responsabilitat social corporativa i incentivarem l’extensió d’aquesta actitud empresarial a tot el teixit productiu de la nostra ciutat.