PERSONAL DE CONFIANÇA

El personal de caràcter eventual és aquell que és nomenat de forma no permanent amb funcions expressament qualificades de confiança o assessorament especial als càrrecs electes.

L'Ajuntament en Ple ha acordat fixar en tres el nombre de personal eventual que pot ser nomenat amb caràcter no permanent per l’Alcalde-President de la Corporació.

Criteris de designació del personal eventual

 NOM
PERFIL
dEDICACIÓ
RETRIBUCIÓ
BRUTA ANUAL
DECRET NOMENAMENT
Maria Isabel Darder Giménez-Zadaba-Lisson

document_simle

Exclusiva  62.919,68 €              document_simle
Antoni Verdaguer Serra

document_simle

Exclusiva  62.919,68 €              document_simle

Data actualització: febrer de 2019  

Propera actualització: en produir-se canvis 

Font: Secretaria, Organització i recursos humans i Transparència