PERSONAL D’EMPRESES ADJUDICATÀRIES DE CONTRACTES

En aquest apartat es publica la informació relacionada amb el personal de les empreses adjudicatàries de contractes signats amb l'Ajuntament que, en virtut del contracte, duen a terme activitats, serveis o obres amb caràcter permanent en algun dels centres de treball de l'Ajuntament, amb indicació del règim de dedicació i retributiu, així com les tasques que duen a terme.

  • Educació     
  • Joventut    
  • Gestió de l'espai públic          
  • Serveis Generals     

Data actualització: maig de 2018

Propera actualització: setembre de 2019

Font: Àrees municipals