ORDENANCES FISCALS

Les ordenances fiscals són les normes que aprova l’Ajuntament per regular els tributs municipals: impostos, taxes i preus públics.

Aquests ingressos ens permeten disposar dels recursos necessaris per al bon funcionament de la ciutat, el seu manteniment, així com la prestació dels diversos serveis municipals a la ciutadania.

message-information-48Quins tributs i ingressos regulen?

Impostos: establerts per la Llei d’Hisendes Locals: IBI, IAE, impost de vehicles, impost d’obres i plusvàlua.

Taxes: també regulen diverses taxes, com la taxa de residus, la de guals, la de zona blava,...

Preus públics: es paguen per serveis oferts per l’Ajuntament, però que també podrien ser prestats pel sector privat.

Data actualització: març de 2019

Actualització trimestral

Font: Gestió Tributària