PROCESSOS D’APROVACIÓ, REVISIÓ O MODIFICACIÓ DE PLANS I PROGRAMES

PLA MUNICIPAL DEL SERVEI BIBLIOTECARI A TERRASSA 2017-2025

 

L'experiència acumulada, els canvis produïts  i les noves necessitats detectades en el dia a dia, porten a un replantejament de quin és el model de biblioteca pública que Terrassa necessita ara i en els propers anys.

Aquest document vol establir les necessitats de servei i d'infraestructures necessàries per tal d'acostar els serveis bibliotecaris a tota la població, i a la vegada establir línies de treball que donin resposta a les demandes de la societat terrassenca actual.

 

PLA LOCAL DE DROGUES DE TERRASSA 2017-2020

 

El Pla Local de Drogues de Terrassa 2017-2020 és el Pla Estratègic que estableix les bases per al desenvolupament d'activitats en l'àmbit de la prevenció del consum de drogues i de l'abordatge dels problemes que se'n deriven.

PLA LOCAL DE JOVENTUT DE TERRASSA 2017-2021

 

El Pla Local de Joventut de Terrassa 2017-2021 és el document que recull i sintetitza les accions a desenvolupar per part de l’Ajuntament de Terrassa en matèria de polítiques de joventut.
L’objectiu d’aquest document és visualitzar la realitat de la població jove de Terrassa i detectar les necessitats. En funció d’aquesta anàlisi es defineixen els objectius a assolir i s’estableixen les accions o programes concrets que portaran a terme els diferents Serveis de l’Ajuntament en el període de 4 anys.

PLA DIRECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TERRASSA

 

La Junta de Govern, en sessió del dia 17 de febrer de 2017, va adoptar l'acord d'aprovar inicialment el Pla Director de la Policia Municipal de Terrassa.

PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DE L'AJUNTAMENT DE TERRASSA 2017 - 2019

 

El Pla Estratègic de Subvencions de l'Ajuntament de Terrassa 2017-2019 estableix per a tot el conjunt de línies de subvencions d'aquest Ajuntament, un conjunt de principis i bases d'execució comuns, amb l'objectiu de millora i racionalització de la gestió municipal de subvencions amb la valoració d'aspectes com ara la transversalitat, l'eficàcia i l'eficiència en la gestió, impulsant la simplificació administrativa i la transparència de les subvencions concedides.

 

 

PLA DE MOBILITAT URBANA DE TERRASSA 2016-2021

 

El Pla de Mobilitat 2016-2021, que planificarà de manera integrada les diferents xarxes que conformen el sistema de transport del municipi, és un instrument que ha de donar resposta a importants reptes de futur que cal afrontar durant els propers anys. Reptes relacionats amb la millora de la salut de les persones, reptes vinculats a la qualitat de l’aire, al soroll i a la reducció d’emissions que comporten canvi climàtic i també reptes relacionats amb la millora de la seguretat viària i de l’habitabilitat dels nostres carrers, possibilitant la relació entre persones, l’autonomia dels infants, el joc i l’exercici, el passeig, etc.

 

PLA LOCAL D'ATENCIÓ A LES CAPACITATS DIVERSES I A L'ACCESSIBILITAT 2016-2020

 

Recull les accions que es duran a terme a Terrassa per garantir la igualtat d'oportunitats i la no discriminació de les persones amb discapacitat, configurant-se com a full de ruta de la regidoria de Capacitats Diverses i Accessibilitat.

El Pla és el resultat del treball realitzat per les entitats i serveis municipals de la Taula local de Capacitats Diverses i Accessibilitat, i inclou 10 línies estratègiques a treballar per fer efectius els drets de les persones amb capacitats diverses.

Data actualització: juny de 2018      

Propera actualització: setembre de 2018

Font: Transparència i butlletins oficials