NORMATIVA EN PROCÉS D’ELABORACIÓ

En aquest espai es mostra una relació actualitzada dels processos normatius en curs d'elaboració amb indicació del seu estat de tramitació i la documentació relacionada amb cadascun dels processos.

NOM ORGANISME ANY CATEGORIA Descarregar

 

 

D'acord amb l'article 10.1. c) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, cal publicar els procediments normatius en curs d'elaboració, amb la indicació de l'estat de tramitació en què es troben.