MODIFICACIONS NORMATIVES FINALITZADES

Ordenança de Mobilitat de l'Ajuntament de Terrassa
Modificació de l'article 31.4 del Reglament Municipal de Participació Ciutadana
Normes reguladores de funcionament de la Bústia Ètica i de Bon Govern de l'Ajuntament de Terrassa
Modificació Estatuts de l'Entitat Pública Empresarial Terrassa Cicle de l'Aigua, EPEL
Reglament del Consell Universitari de Terrassa
Modificació Reglament de règim intern del Centre d'acolliment temporal l'Andana
2019
Modificació Reglament Municipal d'Igualtat de Gènere
Reglament d'Organització i Funcionament del Consell Municipal de Seguretat de Terrassa
Codi Ètic i de Conducta de l'Ajuntament de Terrassa
Revisió i modificació del vigent Reglament Orgànic Municipal de l'Ajuntament de Terrassa
Cartes de Servei (2ª fase) 
Modificació Ordenança Municipal per al Govern i l'Administració electrònica
2018
Ordenança reguladora de la prestació patrimonial pública de caràcter no tributari sobre el servei públic d'abastament d'aigua de Terrassa
Proposta de Reglament de l'Observatori de l'Aigua de Terrassa
Ordenança reguladora del soroll i les vibracions de Terrassa
Modificació de l'ordenança fiscal 3.25 reguladora de la taxa per a la prestació de serveis als centres docents de titularitat municipal
Modificació del Reglament del Consell Municipal de la Formació Professional de Terrassa
Projecte Reglament regulador del servei públic d'abastament d'aigua de Terrassa
Nou Reglament del Consell Escolar Municipal de Terrassa
Cartes de Servei (1ª fase)
Modificació del Reglament del Consell Municipal de Medi Ambient de Terrassa
Reglament del Consell Municipal de la Infància i l'Adolescència de Terrassa
Modificació del Reglament del Consell Municipal de Benestar Social (ara Serveis Socials)
2017
Nou Reglament del Consell Municipal de la Cultura i les Arts de Terrassa
Supressió del Registre Municipal d'Unions Consensuals
Modificació ordenança Fiscal 2.1, reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles
Modificació del Reglament del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional
Reglament del Consell Municipal d'Esports
Modificació Reglament serveis públics municipals de comunicació audiovisual 
Modificació del Reglament de la Sindicatura Municipal de Greuges de Terrassa
Modificació Reglament Consell Municipal de la Gent Gran 
Modificació Reglament Municipal per a la Igualtat de Gènere 
Modificació Ordenança Bases de convivència democràtica a la ciutat 
Modificació Reglament del Consell Municipal de Salut
Supressió Registre municipal de Grups d'interès de l'Ajuntament de Terrassa i el seu sector públic
Ordenança General de Subvencions
Ordenança de Transparència, Accès a la Informació i Bon Govern
2016
Ordenances Fiscals 2017
Reglament Consell Municipal d'Economia Social i Solidària de Terrassa
Reglament Síndic/a Municipal de Greuges de Terrassa
Reglament de Participació Ciutadana
Reglament serveis públics municipals de comunicació audiovisual
Registre de Grups d'Interès de l'Ajuntament de Terrassa i el seu sector públic

 

 

 

ORDENANÇA DE MOBILITAT DE L'AJUNTAMENT DE TERRASSA 

 

L'Ordenança de Mobilitat de Terrassa fusiona i actualitza continguts de les dues ordenances vigents en aquest àmbit: l'Ordenança municipal reguladora de la parada, estacionament i retirada de vehicles i de béns mobles de la via pública i l'Ordenança municipal reguladora de la circulació de persones i vehicles en la via urbana.

El nou document actualitza diferents aspectes relatius a la circulació, parada i estacionament, retirada i abandonament de vehicles, que fins ara estaven recollits en aquestes dues ordenances, i recull continguts i àmbits d'actuació nous, com ara la regulació dels Vehicles de Mobilitat Personal.

 

 

 

MODIFICACIÓ DE L'ARTICLE 31.4 DEL REGLAMENT MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

 

Modificació de l'article 31.4 del Reglament Municipal de Participació Ciutadana, que fa referència a les atribucions de la presidència del Consell Municipal de Districte.

 

 

 

NORMES REGULADORES DE FUNCIONAMENT DE LA BÚSTIA ÈTICA I DE BON GOVERN DE L'AJUNTAMENT DE TERRASSA 

 

La Comissió Informativa de Transparència va acordar per unanimitat proposar al Ple municipal l’aprovació d’un codi ètic i de conducta, el qual fou aprovat definitivament en sessió plenària celebrada el dia 28 de març de 2019.

El Codi Ètic estableix un òrgan de control i avaluació, que té, entre les seves funcions, rebre queixes o comunicacions en relació amb els aspectes que regula i donar-los el tràmit que correspongui en cas d’incompliment.

La Bústia Ètica s'implementa com una manera de reforçar la gestió pública i per facilitar aquestes comunicacions, posant en funcionament un canal segur de participació electrònica que permeti tenir coneixement de qualsevol acció o omissió contrària als principis de bon govern.

 

   

MODIFICACIÓ ESTATUTS DE L'ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL TERRASSA CICLE DE L'AIGUA, EPEL 

 

Modificació dels articles 3 i 14.10 dels estatuts de l'Entitat Pública Empresarial Local "Terrassa, Cicle de l'Aigua, EPEL", en el sentit del trasllat del domicili de l'entitat a la ubicació actual en la qual es desenvolupa l'activitat de manera efectiva per l'entitat (art. 3), i  de complementar i determinar els criteris per efectuar en el nom de l'entitat operacions i altres instruments financers (art. 14.10).

 

 

REGLAMENT DEL CONSELL UNIVERSITARI DE TERRASSA 

 

Reglament d'organització i funcionament del Consell Municipal Universitari de Terrassa, òrgan de participació sectorial, constituït com a plataforma estable de treball dels diferents agents educatius, socials i econòmics que operen a l'entorn local, amb l'objectiu principal de promocionar l'oferta universitària de Terrassa.

 

 

 

MODIFICACIÓ REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DEL CENTRE D'ACOLLIMENT TEMPORAL L'ANDANA 

 

Modificacions en referència al Reglament de règim intern del Centre d'acolliment temporal per a persones sense sostre i situacions d'emergència.

 

 

 

MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT MUNICIPAL PER A LA IGUALTAT DE GÈNERE 

 

Modificació del Reglament Municipal per la igualtat de gènere, aprovat per l’Ajuntament en Ple en sessió de 30 de març de 2017 incorporant les modificacions proposades per la Comissió de seguiment del reglament amb la finalitat d’introduir la perspectiva LGTB en tots els punts i articles.

 

 

 

 

REGLAMENT D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE SEGURETAT DE TERRASSA

 

El Consell Municipal de Seguretat és l'eina d'intervenció permanent i activa que permet la participació de la ciutadania en el sistema de seguretat, per establir un diàleg constant amb la Junta Local de Seguretat i efectuar un seguiment continu de les polítiques públiques municipals de seguretat.

El Reglament d'Organització i Funcionament del Consell Municipal de Seguretat de Terrassa, estableix els principis d'organització i funcionament pels quals aquest s'ha de regir.

 

 

 

CODI ÈTIC I DE CONDUCTA DE L'AJUNTAMENT DE TERRASSA

 

El Codi Ètic i de Conducta és una disposició normativa de caràcter general que recull tot un seguit de valors i principis ètics, així com unes normes de conducta, que han de regir les actuacions de les persones a les quals va destinat.

La Comissió Informativa Especial en matèria de Transparència en sessió celebrada el dia 11 de maig de 2017 va iniciar el procés d'elaboració del Codi Ètic i de Conducta de l'Ajuntament de Terrassa, treball que van concloure en la sessió de la Comissió celebrada el dia 11 d'octubre de 2018.

 

 

 

 

 

 

 

REVISIÓ I MODIFICACIÓ DEL VIGENT REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE TERRASSA

 

Actualment es troba vigent el Reglament Orgànic Municipal aprovat en data 28 de febrer de 1998 i modificat puntualment per acords del ple municipal de data 21 de juliol de 2011 i 26 de maig de 2016.

Els grups polítics municipals van considerar necessari procedir a efectuar treballs de revisió, adequació i actualització del text vigent, amb l’objectiu d’adaptar-lo a les novetats legislatives que s’han produït tant a nivell estatal com autonòmic,i introduir-hi alhora les oportunes modificacions que permetin un funcionament més àgil i potenciar les previsions en matèria de transparència, participació ciutadana, govern obert, principalment.

 

   

 

CARTES DE SERVEI (2ª FASE)

 

Una Carta de Servei és un document públic dirigit a les persones usuàries dels serveis o a la ciutadania en general, que informa sobre els serveis que es presten i els compromisos de qualitat assumits per proporcionar un millor servei a la ciutadania, en termes d'eficàcia i qualitat de la prestació.

Les cartes de servei es configuren com instruments per a la gestió i millora de la qualitat, amb l'objectiu de donar una millor resposta a les necessitats i expectatives de les persones usuàries.

A banda de les 17 cartes de serveis vigents des del mes d'abril de 2018,  el Ple de desembre de 2018 ha aprovat inicialment 37 noves cartes de serveis.    

 

   

 

MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL PER AL GOVERN I L'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA

 

L'Ordenança Municipal per al Govern i l'Administració electrònica regula les relacions a través de mitjans electrònics, telemàtics o informàtics entre la ciutadania i l'administració local.

 

 

ORDENANÇA REGULADORA DE LA PRESTACIÓ PATRIMONIAL PÚBLICA DE CARÀCTER NO TRIBUTARI SOBRE EL SERVEI PÚBLIC D'ABASTAMENT D'AIGUA DE TERRASSA

 

Determina el sistema de prestacions patrimonials de caràcter públic no tributàries que haurà d’aplicar l’ens gestor del servei a les persones que estiguin abonades al servei.

 

 

PROPOSTA DE REGLAMENT DE L'OBSERVATORI DE L'AIGUA DE TERRASSA

 

Defineix i regula aquest nou espai de participació, que té per objectiu articular la participació de la ciutadania en la definició de les polítiques i decisions estratègiques que afecten al servei, presentació de propostes, elaboració d'estudis i informes, informació i formació de la ciutadania, rendició de comptes i control públic.

 

 

ORDENANÇA REGULADORA DEL SOROLL I LES VIBRACIONS DE TERRASSA

 

El soroll es considera un agent contaminant i és una de les causes de preocupació de la ciutadania, donat que incideix en la seva qualitat de vida.

Aquesta ordenança es configura com el marc regulador en matèria de contaminació acústica a la ciutat, amb disposicions que concreten els instruments jurídics i tècnics necessaris per donar una resposta adequada a les inquietuds de la ciutadania vers la contaminació acústica.

 

 

MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL 3.25 REGULADORA DE LA TAXA PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS ALS CENTRES DOCENTS DE TITULARITAT MUNICIPAL

 

La proposta de modificació de l'ordenança fiscal 3.25, reguladora de la taxa per a la prestació de serveis als centres docents de titularitat municipal, es proposa introduir petites modificacions per adequar-la a la realitat de l'oferta educativa i a la del perfil de l'alumnat a qui va dirigida.

 

 

MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL DE L'AJUNTAMENT DE TERRASSA

 

Modificacions en el text vigent del Reglament del Consell Municipal de la Formació Professional de l'Ajuntament de Terrassa, en consonància amb el previst pel Reglament municipal de participació ciutadana.

 

 

PROJECTE REGLAMENT REGULADOR DEL SERVEI PÚBLIC D'ABASTAMENT D'AIGUA DE TERRASSA

 

El Ple municipal de data 27 d’abril de 2017 va aprovar iniciar l’expedient pel canvi de forma de gestió del servei públic d’abastament d’aigua de Terrassa i crear la Comissió d’estudi prevista al Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, encarregada de redactar la memòria justificativa corresponent per a la determinació de la forma de gestió del servei públic d’abastament d’aigua de Terrassa.

Entre els documents que han d’acompanyar aquesta memòria, es troba un projecte de Reglament que vindrà a substituir, per la part d’abastament, l’Ordenança Municipal del Servei Públic de Proveïment i Sanejament d’Aigües vigent.

 

 

NOU REGLAMENT DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DE TERRASSA

 

El Reglament del Consell Escolar Municipal regeix el funcionament d'aquest Consell. Donada l'aprovació l'any 2016 d'un nou Reglament de Participació Ciutadana, es planteja l'elaboració d'un nou Reglament que posi al dia diferents elements referits pel que fa als drets de la ciutadania a participar en temes d'educació. En reunió ordinària del Consell Escolar Municipal es va aprovar l'última modificació d'aquest Reglament, iniciant-se els tràmits per a l'aprovació del nou text.

 

 

CARTES DE SERVEI (1ª FASE)

 

Una Carta de Servei és un document públic dirigit a les persones usuàries dels serveis o a la ciutadania en general, que informa sobre els serveis que es presten i els compromisos de qualitat assumits per proporcionar un millor servei a la ciutadania, en termes d'eficàcia i qualitat de la prestació.

Les cartes de servei es configuren com instruments per a la gestió i millora de la qualitat, amb l'objectiu de donar una millor resposta a les necessitats i expectatives de les persones usuàries.

 

 

MODIFICACIÓ REGLAMENT CONSELL MUNICIPAL DE MEDI AMBIENT DE TERRASSA

 

D'acord amb l'aprovació del Reglament de Participació Ciutadana al juliol de 2016, es fa necessària la modificació del Reglament del Consell Municipal de Medi Ambient, per adaptar-lo al nou marc legal i millorar la participació en la presa de decisions, establint mecanismes que facin el Consell més inclusiu i accessible.

 

 

REGLAMENT CONSELL MUNICIPAL DE LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA DE TERRASSA

Projecte de constitució del Consell Municipal de la Infància i de l'Adolescència de Terrassa, òrgan participatiu de caràcter consultiu, deliberatiu i propositiu, destinat al foment de la participació infantil i adolescent.

 

 

MODIFICACIÓ CONSELL MUNICIPAL DE BENESTAR SOCIAL (ara SERVEIS SOCIALS)

 

Modificacions en el text vigent del Reglament del Consell Municipal de Benestar Social (ara Serveis Socials) de l'Ajuntament de Terrassa, principalment per incorporar aspectes claus del nou Reglament de Participació Ciutadana, com és la participació inclusiva i accesible.

 

 

SUPRESSIÓ REGISTRE MUNICIPAL D'UNIONS CONSENSUALS

 

L'any 1994, l'Ajuntament en Ple va aprovar la creació del Registre Municipal d’Unions Consensuals, en el que podien inscriure's voluntàriament les parelles que convivien sense estar casades. En aquell moment no existia una regulació normativa estatal que contemplés de forma unitària un règim jurídic per altres formes de convivència de caràcter estable diferent al matrimoni. Tampoc a nivell autonòmic existien previsions normatives al respecte.

En data 31 de març de 2017 es va publicar al DOGC l'Ordre del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya JUS/44/2017, de 28 de març, per la qual s'aprova el Reglament del Registre de parelles estables de Catalunya. Aquest fet fa convenient procedir a la tramitació oportuna per a la supressió del registre municipal d'unions consensuals creat per acord del Ple municipal de data 28 d'abril de 1994.

 

 

NOU REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE LA CULTURA I LES ARTS DE TERRASSA

El Consell Municipal de la Cultura i les Arts de Terrassa és un òrgan de participació ciutadana que té per objectiu que entitats i experts del sector facin propostes, informes i també demandes, i que totes elles es traslladin al govern municipal. Fa més de deu anys funciona i ara es proposa una millora, a través de la modificació del seu reglament.

 

 

MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL 2.1, REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

 

Modificacions al text vigent del Reglament del Consell Municipal de Salut de l'Ajuntament de Terrassa, principalment per incorporar un dels aspectes claus del nou Reglament de Participació Ciutadana, com és la participació inclusiva i accessible.

 

 

MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ INTERNACIONAL

 

Modificacions al text vigent del Reglament del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional, en consonància amb el previst pel Reglament Municipal de Participació Ciutadana.

 

 

REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL D'ESPORTS

 

El nou reglament, articularà un nou règim de funcionament del Consell Municipal d'Esports, instrument de deliberació, decisió i consulta en el que col·laboren la Conselleria d'Esports, les entitats i el món esportiu de la ciutat, en consonància amb el previst al Reglament Municipal de Participació Ciutadana.

 

 

MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DELS SERVEIS PÚBLICS MUNICIPALS DE COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL

 

Modificació de l'article 2 del Reglament dels Serveis Públics Municipals de Comunicació Audiovisual, referent a l'àmbit d'aplicació d'aquest Reglament.

 

 

MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DE GREUGES DE TERRASSA

 

En el marc del desenvolupament del procés d'elecció i designació de la persona que ha d'ocupar el càrrec de Síndic/a de Greuges municipal, s'ha constatat la necessitat de procedir a introduir determinats canvis a l'article 4rt del reglament que ajudin a clarificar i concretar el procés pel que es procedeix a la seva elecció i nomenament.

En primer lloc, adaptant el termini de presentació de candidatures al previst per l'article 48 de la Llei 10/2014, del 26 de setembre, de consultes populars i altres formes de participació ciutadana, en el sentit que el termini no pot ser en cap cas a trenta dies.

En segon lloc, clarificant la redacció de l'apartat segon d'aquest mateix article en el sentit de canviar la referència que es fa a “un procés de consulta ciutadana” pel concepte de “procés participatiu”, adaptant la seva redacció tant a la Llei 10/2014, com al Reglament de Participació Ciutadana.

Finalment, es considera convenient també modificar la redacció de l'article 6 del mateix reglament que fa referència a les causes d'incompatibilitat per a l'exercici del càrrec de Síndic/a de Greuges municipal de Terrassa. Concretament la limitació per incompatibilitat per ser elegit Síndic/a haver estat càrrec electe els últims dos anys. En aquest sentit, es proposa que la incompatibilitat es limiti a ser càrrec electe.

 

 

MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN

 

Modificacions al text del Reglament del Consell Municipal de la Gent Gran de l'Ajuntament  de Terrassa, principalment per incorporar un dels aspectes claus del nou Reglament de Participació Ciutadana, com és la participació inclusiva i accessible.

 

 

MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT MUNICIPAL PER A LA IGUALTAT DE GÈNERE

 

La modificació del "Reglament per a la igualtat de gènere" neix d'un procés d'anàlisi i discussió que ha de finalitzar amb la modificació de diferents apartats i articles del Reglament, per adequar-lo a la legislació vigent i incorporar noves realitats emergents.

 

 

MODIFICACIÓ ORDENANÇA BASES DE CONVIVÈNCIA DEMOCRÀTICA A LA CIUTAT

 

Modificacions al text vigent de l'Ordenança Bases de Convivència democràtica a la ciutat, per disposar d'un text consolidat i actualitzat, concordant amb la normativa de referència.

 

 

MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE SALUT DE L'AJUNTAMENT DE TERRASSA

 

Modificacions al text vigent del Reglament del Consell Municipal de Salut de l'Ajuntament de Terrassa, principalment per incorporar un dels aspectes claus del nou Reglament de Participació Ciutadana, com és la participació inclusiva i accessible.

 

 

SUPRESSIÓ REGISTRE MUNICIPAL DE GRUPS D'INTERÈS DE L'AJUNTAMENT DE TERRASSA I EL SEU SECTOR PÚBLIC

 

Supressió del registre municipal de Grups d'Interés de l'Ajuntament de Terrassa i el seu sector públic creat per acord del Ple municipal en data 25 de febrer de 2016.

D'acord amb el Decret Llei, 1/2017, de 14 de febrer, que crea i regula el Registre de grups d'interés de Catalunya, el conjunt de persones físiques i jurídiques que tenen la condició legal de grups d'interès, poden formalitzar la seva inscripció en el Registre de Grups d’Interès de Catalunya

 

 

ORDENANÇA GENERAL DE SUBVENCIONS

 

El Ple de l'Ajuntament de Terrassa, en data 26 de novembre de 2015 va aprovar modificar l' Ordenança General de Subvencions, entre altres aspectes, per catalogar, estandaritzar i objectivar una metodologia de puntuació quantitativa i qualitativa ex-ante que permeti seleccionar les sol·licituds presentades, així com també per poder valorar l'impacte i utilitat social dels projectes subvencionats.

 

 

ORDENANÇA DE TRANSPARÈNCIA, ACCÈS A LA INFORMACIÓ I BON GOVERN

 

Totes les forces polítiques representades a l'Ajuntament de Terrassa han acordat impulsar els treballs per a l'elaboració d'una ordenança que permeti augmentar els nivells de transparència i bon govern, amb l'objectiu de continuar avançant en la creació d'un Ajuntament més transparent i accessible per a tota la ciutadania.

 

 

ORDENANCES FISCALS 2017

Poden accedir a tota la informació relacionada a través del següent  enllaç.

 

 

REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL D'ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA DE TERRASSA

 

El Ple de l'Ajuntament de Terrassa va aprovar per unanimitat el reglament del Consell Municipal d'Economia Social i Solidària de Terrassa, organisme  que establirà un marc de col·laboració i participació d'agents, entitats, empreses, projectes i ciutadania per a que es pugui donar veu, proposar, compartir i treballar les accions, els programes i les estratègies que han de servir per a impulsar l'economía social a la ciutat.

 

 

REGLAMENT SÍNDIC/A MUNICIPAL DE GREUGES DE TERRASSA

 

El càrrec de Síndic o Síndica esdevé un òrgan de caràcter unipersonal en el que recau la tasca de defensa i protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques de la ciutadania davant l'administració local. L'Ajuntament en Ple va acordar iniciar el procés de revisió del Reglament de la Sindicatura Municipal de Greuges de Terrassa.


 

 

REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

 

L'elaboració del nou Reglament de Participació Ciutadana ha estat fruit de la voluntat de millora de l'Ajuntament per dotar a la ciutat d'una normativa actualitzada que garanteixi la participació de forma efectiva i doni suports al projecte de canvi en la forma de governar que permetrà millorar la qualitat en la presa de decisions, potenciant el diàleg, la proximitat, la transparència i la corresponsabilitat.


 

 

REGLAMENT DELS SERVEIS PÚBLICS MUNICIPALS DE COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL

 

L'objecte del present reglament és la regulació, en el marc de l'autonomia local, dels serveis audiovisuals municipals, dotant-se d'un reglament que contempli tant els objectius i principis generals que els han de regir, com les missions de servei públic, les formes de gestió i participació i la creació d'un Consell Consultiu i Assessor.


 

 

REGISTRE DE GRUPS D'INTERÈS DE L'AJUNTAMENT DE TERRASSA I EL SEU SECTOR PÚBLIC

 

El registre de Grups d'interès pretén donar a conèixer de forma pública qui són les persones i grups que cerquen influir en els processos d'elaboració i aplicació de les polítiques públiques, les activitats i influència que desenvolupen, davant qui les exerceixen i amb quins mitjans i resultats.


Data actualització: gener de 2021

Propera actualització: en produir-se canvis

Font: Secretaria General i Butlletins oficials