MODIFICACIONS NORMATIVES EN CURS

 

 

MODIFICACIÓ REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DEL CENTRE D'ACOLLIMENT TEMPORAL L'ANDANA 

 

Modificacions en referència a l'horari d'atenció i a la prestació bàsica d'alimentació de la Memòria tècnica del Servei d'acolliment temporal, i aprovació de les modificacions del Reglament de règim intern del Centre d'acolliment temporal per a persones sense sostre i situacions d'emergència, que fan referència a l'horari del centre, a la prestació d'alimentació i a la legislació aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

 

 

 

MODIFICACIÓ ESTATUTS DE L'ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL TERRASSA CICLE DE L'AIGUA, EPEL 

 

Modificació dels articles 3 i 14.10 dels estatuts de l'Entitat Pública Empresarial Local "Terrassa, Cicle de l'Aigua, EPEL", en el sentit del trasllat del domicili de l'entitat a la ubicació actual en la qual es desenvolupa l'activitat de manera efectiva per l'entitat (art. 3), i  de complementar i determinar els criteris per efectuar en el nom de l'entitat operacions i altres instruments financers (art. 14.10).

Data actualització: octubre de 2019

Propera actualització: en produir-se canvis

Font: Secretaria General i butlletins oficials