MODIFICACIONS NORMATIVES EN CURS

 

 

REVISIÓ I MODIFICACIÓ DEL VIGENT REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE TERRASSA

 

En aquests moments està vigent el Reglament Orgànic Municipal aprovat en data 28 de febrer de 1998 i modificat puntualment per acords del ple municipal de data 21 de juliol de 2011 i 26 de maig de 2016.

Els grups polítics municipals van considerar necessari procedir a efectuar treballs de revisió, adequació i actualització del text vigent, amb l’objectiu d’adaptar-lo a les novetats legislatives que s’han produït tant a nivell estatal com autonòmic,i introduir-hi alhora les oportunes modificacions que permetin un funcionament més àgil i potenciar les previsions en matèria de transparència, participació ciutadana, govern obert, principalment.

 

 

CARTES DE SERVEI (2ª FASE)

 

Una Carta de Servei és un document públic dirigit a les persones usuàries dels serveis o a la ciutadania en general, que informa sobre els serveis que es presten i els compromisos de qualitat assumits per proporcionar un millor servei a la ciutadania, en termes d'eficàcia i qualitat de la prestació.

Les cartes de servei es configuren com instruments per a la gestió i millora de la qualitat, amb l'objectiu de donar una millor resposta a les necessitats i expectatives de les persones usuàries.

A banda de les 17 cartes de serveis vigents des del mes d'abril de 2018,  el Ple de desembre de 2018 ha aprovat inicialment 37 noves cartes de serveis.

 

 

MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL PER AL GOVERN I L'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA

 

L'Ordenança Municipal per al Govern i l'Administració electrònica regula les relacions a través de mitjans electrònics, telemàtics o informàtics entre la ciutadania i l'administració local.

 

 

CODI ÈTIC I DE CONDUCTA DE L'AJUNTAMENT DE TERRASSA

 

El Codi Ètic i de Conducta és una disposició normativa de caràcter general que recull tot un seguit de valors i principis ètics, així com unes normes de conducta, que han de regir les actuacions de les persones a les quals va destinat.

La Comissió Informativa Especial en matèria de Transparència en sessió celebrada el dia 11 de maig de 2017 va iniciar el procés d'elaboració del Codi Ètic i de Conducta de l'Ajuntament de Terrassa, treball que van concloure en la sessió de la Comissió celebrada el dia 11 d'octubre de 2018.

 

 

PROPOSTA DE REGLAMENT DE L'OBSERVATORI DE L'AIGUA DE TERRASSA

 

Defineix i regula aquest nou espai de participació, que té per objectiu articular la participació de la ciutadania en la definició de les polítiques i decisions estratègiques que afecten al servei, presentació de propostes, elaboració d'estudis i informes, informació i formació de la ciutadania, rendició de comptes i control públic.

MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL 3.25 REGULADORA DE LA TAXA PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS ALS CENTRES DOCENTS DE TITULARITAT MUNICIPAL

La proposta de modificació de l'ordenança fiscal 3.25, reguladora de la taxa per a la prestació de serveis als centres docents de titularitat municipal, es proposa introduir petites modificacions per adequar-la a la realitat de l'oferta educativa i a la del perfil de l'alumnat a qui va dirigida.

Data actualització: gener de 2019

Propera actualització: en produir-se canvis

Font: Secretaria General i butlletins oficials