MODIFICACIONS NORMATIVES EN CURS

 

 

CARTES DE SERVEI (2ª FASE)

 

Una Carta de Servei és un document públic dirigit a les persones usuàries dels serveis o a la ciutadania en general, que informa sobre els serveis que es presten i els compromisos de qualitat assumits per proporcionar un millor servei a la ciutadania, en termes d'eficàcia i qualitat de la prestació.

Les cartes de servei es configuren com instruments per a la gestió i millora de la qualitat, amb l'objectiu de donar una millor resposta a les necessitats i expectatives de les persones usuàries.

A banda de les 17 cartes de serveis vigents des del mes d'abril de 2018,  el Ple de desembre de 2018 ha aprovat inicialment 37 noves cartes de serveis.

 

 

REVISIÓ I MODIFICACIÓ DEL VIGENT REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE TERRASSA

 

En aquests moments està vigent el Reglament Orgànic Municipal aprovat en data 28 de febrer de 1998 i modificat puntualment per acords del ple municipal de data 21 de juliol de 2011 i 26 de maig de 2016.

Els grups polítics municipals van considerar necessari procedir a efectuar treballs de revisió, adequació i actualització del text vigent, amb l’objectiu d’adaptar-lo a les novetats legislatives que s’han produït tant a nivell estatal com autonòmic,i introduir-hi alhora les oportunes modificacions que permetin un funcionament més àgil i potenciar les previsions en matèria de transparència, participació ciutadana, govern obert, principalment.

 

 

CODI ÈTIC I DE CONDUCTA DE L'AJUNTAMENT DE TERRASSA

 

El Codi Ètic i de Conducta és una disposició normativa de caràcter general que recull tot un seguit de valors i principis ètics, així com unes normes de conducta, que han de regir les actuacions de les persones a les quals va destinat.

La Comissió Informativa Especial en matèria de Transparència en sessió celebrada el dia 11 de maig de 2017 va iniciar el procés d'elaboració del Codi Ètic i de Conducta de l'Ajuntament de Terrassa, treball que van concloure en la sessió de la Comissió celebrada el dia 11 d'octubre de 2018.

Data actualització: març de 2019

Propera actualització: en produir-se canvis

Font: Secretaria General i butlletins oficials