MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT MUNICIPAL PER A LA IGUALTAT DE GÉNERE

La modificació del "Reglament per a la igualtat de gènere" neix  d’un procés d’anàlisi i discussió que ha de finalitzar amb la modificació de diferents apartats i articles del Reglament, per tal d’adequar-lo a la legislació vigent i incorporar noves realitats emergents.

 

D'acord amb l'acordat pel Ple Municipal de l'Ajuntament de Terrassa, s'estableix la "creació d'una comissió política de treball amb la finalitat de realitzar el seguiment i fiscalització de la implementació del reglament. Aquesta comissió es reunirà amb una periodicitat mínima trimestral i podrà participar qualsevol persona que formi part dels grups municipals, mantenint-se oberta als col·lectius de dones, LGTBI i feministes de la ciutat, sempre que aquests ho requereixin”.

 

El dia 8 d’abril es va reunir per primera vegada aquesta Comissió. Diferents entitats van plantejar la possibilitat d’obrir un procés de modificació del redactat del Reglament, donat que hi ha canvis legislatius que caldria incorporar.

 

Es va decidir obrir un període perquè la Comissió Tècnica, el Consell Municipal per la Igualtat, la Comissió 8 de març i les entitats feministes i LGTBQI de la ciutat poguessin fer propostes de modificació del Reglament. El termini d’aportacions va finalitzar el 30 de juny de 2016.

 

Estat de tramitació

Està previst que a una propera reunió de la Comissió de Transversalitat i de la Comissió de Seguiment es debatin aquestes propostes, donant continuïtat al procés.