MESES DE CONTRACTACIÓ

La mesa de contractació és l'òrgan competent per a la valoració de les ofertes. Les seves principals funcions són:

La qualificació de la documentació acreditativa del compliment dels requisits previs.
Si s'escau, acordar l'exclusió dels candidats o licitadors que no acreditin aquest compliment.
La valoració de les proposicions dels licitadors.
Realització de la proposta d'adjudicació del contracte.

Les meses de contractació són obligatòries en els següents procediments: oberts, obert simplificat, restringit, diàleg competitiu, licitació amb negociació i associació per a la innovació.

Són potestatives en els procediments negociats en què no calgui publicar anuncis de licitació (tret de si es fonamenta en l'existència d'una imperiosa urgència resultant d'esdeveniments Imprevisibles) i en els oberts simplificats abreujats o supersimplificats.

La forma de designació es troba recollida als Plecs de Clàusules Administratives (PCA), i la seva composició es pot trobar en la documentació inclosa a la fase  d'anunci de licitació.

Les actes i altres documents o informes emesos per les meses de contractació, així com la proposta d’adjudicació que fa la mesa es poden consultar a l’apartat de Tauler d’anuncis (Avisos relacionats amb les meses de contractació) de cada expedient.

Data actualització: maig de 2020

Actualització trimestral

Font: Contractació