LIQUIDACIÓ PRESSUPOST I COMPTE GENERAL 2017

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 2017

Un cop finalitzat l'exercici pressupostari, es procedeix al tancament comptable a través de la liquidació del Pressupost a data 31 de desembre. La Liquidació inclou els estats demostratius de l'execució dels ingressos i despeses del Pressupost de l'Ajuntament, així com el càlcul del resultat pressupostari i el Romanent de tresoreria.

message-information-48 Exercicis anteriors

Podeu accedir a través d'aquests enllaços a la documentació relacionada amb la liquidació pressupostària i el Compte General dels exercicis pressupostaris d'anys anteriors:

2016

2015

Anteriors

COMPTE GENERAL

Sindicatura de comptes de Catalunya  

Accés a la informació econòmica lliurada per l'Ajuntament en relació a:

- Liquidació anys 1992 a 2005 

- Compte General a partir de l'any 2006

Data actualització: juny de 2018

Propera actualització: en produir-se canvis

Font: Serveis econòmics