LIQUIDACIÓ PRESSUPOST I COMPTE GENERAL 2018

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 2018

Un cop finalitzat l'exercici pressupostari, es procedeix al tancament comptable a través de la liquidació del Pressupost a data 31 de desembre. La Liquidació inclou els estats demostratius de l'execució dels ingressos i despeses del Pressupost de l'Ajuntament, així com el càlcul del resultat pressupostari i el romanent de tresoreria.

Trobareu a continuació la documentació relacionada amb la liquidació pressupostària corresponent  a l'any 2018.

COMPTE GENERAL 2018

El Compte General posa de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer, patrimonial i pressupostari, tant respecte a l'Ajuntament com a les societats municipals.

El Compte General 2018, un cop sotmès a informe de la Comissió Especial de Comptes, i havent estat exposat al públic (30 de maig a 20 de juny), ha estat aprovat definitivament pel Ple municipal, en data 19 de juliol de 2019.

Trobareu a continuació la documentació relacionada amb el Compte General corresponent a l'exercici 2018. L'expedient es troba pendent d'aprovació plenària.

Sindicatura de comptes de Catalunya  

Accés a la informació econòmica lliurada per l'Ajuntament a partir de l'any 1992.

Data actualització: juliol de 2019

Propera actualització: en produir-se canvis

Font: Serveis econòmics