INFORMACIÓ INSTITUCIONAL I ORGANITZATIVA FUNERÀRIA DE TERRASSA SA

COMPETÈNCIES I FUNCIONS PRINCIPALS

 

Des del Complex Funerari Municipal, oferim els serveis funeraris, els de crematori i els de cementiri.

  • Serveis funeraris: des d’aquest àmbit es cobreix tant la preparació dels difunts, com les infraestructures i serveis que es posen a disposició de les seves famílies.
  • Crematori: està dotat de tres forns d’incineració, que permeten donar servei a la ciutat de Terrassa, la seva comarca i altres poblacions de Catalunya.
  • Cementiri: inaugurat l’any 1932, el Cementiri Municipal de Terrassa ja va ser dissenyat en els seus inicis amb les sepultures distribuïdes de manera que quedessin grans espais de jardí. Al llarg dels anys s’ha preservat aquest disseny, destacant-ne les grans zones verdes i de bosc.

A banda d’una variada tipologia de sepultures (nínxols, panteons, hipogeus, tombes, etc.), en el cementiri també podem trobar diferents tipus de sepultures exclusives per a cendres, com els columbaris, els nínxols columbari, els columbaris piramidals, el cinerari comú o “El Jardí del repòs”.

Al marge de l’àmbit estrictament funerari, i d’acord amb el compromís de l’empresa amb la ciutat de Terrassa i el conjunt de la seva societat, realitzem un seguit d’accions de responsabilitat social dirigides a les persones (suport a famílies amb necessitats, servei gratuït d’acompanyament psicològic, etc.) i també a entitats socials de la ciutat.

Font: Pàgina web de la societat

ESTATUTS          
CARTA DE SERVEIS     
LLOCS DE TREBALL           
INFORMACIÓ SINDICAL

 

 Alliberats sindicals: no hi ha

ÒRGANS DE DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ

 

D’acord amb els seus estatuts, la direcció i l'administració de la Societat correspon a:

La JUNTA GENERAL, assumida per una composició reduïda del Ple de l'Ajuntament de Terrassa.


El CONSELL D'ADMINISTRACIÓ, presidit per l’Alcalde o persona en qui delegui amb l’objectiu de representar i gestionar la Societat.

President: Sr. Alfredo Fernando Vega

Aquest Consell pot delegar, les seves funcions en un Conseller/a delegat/da.

Conseller delegat: Sr. Pere Montaña i Josa


La GERÈNCIA, nomenada per la Junta General.

Gerent:   Sra. Isabel Maria Ruz Moreno

                Funcions de la gerència

ORGANIGRAMA     

Data actualització: juny de 2019

Actualització trimestral

Font: Secretaria Corporativa de Societats i Funerària de Terrassa SA