INFORMACIÓ INSTITUCIONAL I ORGANITZATIVA TAIGUA, AIGUA MUNICIPAL DE TERRASSA

COMPETÈNCIES I FUNCIONS PRINCIPALS

 

Constitueix l’objecte de l’Entitat la gestió i prestació del servei públic de subministrament de l’aigua potable a Terrassa, que compren: la regulació en el marc de la normativa bàsica que pugui establir i aprovar l’Ajuntament de Terrassa; la captació, tractament, potabilització, conducció, emmagatzematge i distribució i abastament d’aigua potable, així com totes aquelles operacions i activitats necessàries, connexes i conseqüents amb les anteriors, relacionades amb el cicle de l’aigua. Dins d’aquestes activitats relacionades amb la gestió d’aquest servei públic de l’aigua, s’inclou la gestió i recaptació dels ingressos derivats de les potestats previstes que siguin d’aplicació. També s’inclouen l’aprovació i execució dels projectes i inversions necessàries per al manteniment, reposició o ampliació de la xarxa i instal·lacions de tot tipus.

També tindrà per objecte la realització d’aquelles operacions i activitats, per les quals, l’Ajuntament de Terrassa estigui legitimat mitjançant títol específic, i que siguin necessàries, per a que altres poblacions veïnes i circumdants, a través dels seus gestors, pugin efectuar el subministrament de l’aigua potable a les seves respectives poblacions.

Font: Estatuts de la societat

ESTATUTS     

En procés de modificació

ÒRGANS DE DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ

 

D’acord amb els seus estatuts, els òrgans de govern i administració de l'Entitat són els següents:

Presidència: Sr. Marc Armengol i Puig

Vicepresidència: Sr. Xavier Matilla Ayala

Consell d'Administració:  Més informació

Gerència, nomenada pel Consell d’administració de l’entitat, a proposta del President, i pel període que s’acordi.

Gerent:  Sr. Juan Ramón Vázquez García

              Funcions de la gerència

OBSERVATORI DE L'AIGUA     

Participació de la ciutadania

Data actualització: desembre de 2018

Propera actualització: març de 2019

Font: Secretaria Corporativa de Societats i Taigua