INFORMACIÓ INSTITUCIONAL I ORGANITZATIVA SOCIETAT MUNICIPAL DE COMUNICACIÓ DE TERRASSA SA

COMPETÈNCIES I FUNCIONS PRINCIPALS

 

L'objecte de la Societat Municipal de Comunicació de Terrassa és la gestió del servei públic de televisió, ràdio local, l'exhibició cinematogràfica amb valors culturals i socials, i la promoció, producció i explotació de qualsevol activitat relacionada amb la informació, la comunicació, la publicitat i/o l'exhibició cinematogràfica, per qualsevol mitjà, tant escrit, com auditiu, audiovisual, informàtic, videogràfic o cinematogràfic.

És també objecte de la Societat la compra i venda de programes audiovisuals de qualsevol tipus o format i espais publicitaris, per emetre per ràdio, televisió o qualsevol altre mitjà, inclòs el cinematogràfic, relacionat amb la comunicació i l'activitat audiovisual, així com l'impuls i gestió del Pla Director General del projecte "Terrassa ciutat audiovisual", d'especialització estratègica de la ciutat de Terrassa en el sector audiovisual, en activitats i serveis relacionats amb el cinema, els productes multimèdia, la televisió, la ràdio, l'animació i en general tots aquells que conformen el sector audiovisual.

Font: Estatuts de la societat

ESTATUTS         
CARTA DE SERVEIS         
LLOCS DE TREBALL         
ACORDS REGULADORS DE LES CONDICIONS DE TREBALL

 

El personal de la Societat Municipal de Comunicació de Terrassa es troba adherit als acords reguladors de les condicions de treball del personal de l’Ajuntament de Terrassa, als quals podreu accedir a través d'aquest enllaç

ÒRGANS DE DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ

 

D’acord amb els seus estatuts, la direcció i l'administració de la Societat correspon a:

La JUNTA GENERAL, assumida per una composició reduïda del Ple de l'Ajuntament de Terrassa.


El CONSELL D'ADMINISTRACIÓ, presidit per l’Alcalde o persona en qui delegui amb l’objectiu de representar i gestionar la societat.

President: Sr. Adrián Sánchez Morales

Aquest consell pot delegar les seves funcions en un Conseller/a delegat/da.

Consellera delegada:  Sra. Helena Alcaraz Torruella


La GERÈNCIA, nomenada per la Junta General.

Gerent: Sra. Montse Prat Bravo

              Funcions de la Gerència

CONTRACTACIÓ DE PERSONAL - PROCESSOS SELECTIUS

 

Contractacions temporals 

Contractacions laborals 

RÈGIM RETRIBUTIU

 

Podeu accedir a través d'aquest enllaç a la informació retributiva del personal de la Societat Municipal de Comunicació de Terrassa, subjecta als acords de funcionaris/es i personal laboral.

Data actualització: desembre de 2018

Actualització trimestral

Font: Secretaria Corporativa de Societats i Societat Municipal de Comunicació de Terrassa SA