INFORMACIÓ INSTITUCIONAL I ORGANITZATIVA PATRIMONI MPAL DE TERRASSA SL

COMPETÈNCIES I FUNCIONS PRINCIPALS

 

La societat Patrimoni Municipal de Terrassa SL té com a objecte:

El desenvolupament de qualsevol activitat empresarial relacionada amb l'àmbit immobiliari, com la promoció i realització per compte propi o d'altres, de la projecció, urbanització, construcció, reforma, rehabilitació i manteniment, compravenda i arrendament d'edificis, de terrenys i edificacions industrials, comercials, econòmiques i de tot tipus del sector terciari, excloses les destinades a habitatges.

El desenvolupament d'actuacions empresarials, en matèria d'activitats pròpies i connexes del sector audiovisual. La promoció, gestió i realització de qualsevol actuació que afavoreixi la implantació i establiment, manteniment, i potenciació d'empreses i activitats tecnològiques i d'innovació científica i de centres d'investigació, en l'àmbit territorial de la ciutat de Terrassa, vinculades amb el sector de l'audiovisual.

Font: Estatuts de la societat

ESTATUTS             
ÒRGANS DE DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ

 

D’acord amb els seus estatuts, la direcció i l'administració de la societat correspon a:

La JUNTA GENERAL, assumida per una composició reduïda del Ple de l'Ajuntament de Terrassa.


El CONSELL D'ADMINISTRACIÓ, presidit per l’Alcalde o persona en qui delegui amb l’objectiu de representar i gestionar la societat.

President: Sr. Alfredo Fernando Vega

Aquest consell pot delegar les seves funcions en un conseller/a delegat/da.

Conseller delegat: Sr. Pere Montaña i Josa

PERSONAL

 

La societat no disposa de personal propi.

Data actualització: juny de 2019

Actualització trimestral

Font: Secretaria Corporativa de Societats i Patrimoni Municipal de Terrassa SL