INFORMACIÓ INSTITUCIONAL I ORGANITZATIVA PARC AUDIOVISUAL DE CATALUNYA SL

COMPETÈNCIES I FUNCIONS PRINCIPALS

L'objecte de la societat és la gestió del Parc Audiovisual de Terrassa que suposa el desenvolupament de les següents activitats:

- Establiment d'acords de col·laboració i cooperació, convenis i contractes amb altres administracions i/o organismes públics, associacions, entitats i empreses en el marc del projecte d'especialització estratègica de la ciutat de Terrassa. Podrà també constituir empreses, amb acord de la Junta General i/o participar en l'accionariat d'altres empreses o organismes, per assolir els objectius de l'àmbit audiovisual.

- Compravenda i arrendament d'immobles necessaris per al desenvolupament de l'esmentat projecte audiovisual.

Font: Estatuts de la societat

ESTATUTS          
LLOCS DE TREBALL          
ÒRGANS DE DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ

 

D’acord amb els seus estatuts, la direcció i l'administració de la Societat correspon a la  JUNTA GENERAL : 


El CONSELL D'ADMINISTRACIÓ, presidit per l’Alcalde o persona en qui delegui amb l’objectiu de representar i gestionar la Societat.

President: Sr. Amadeu Aguado i Moreno

Aquest Consell pot delegar, les seves funcions en un Conseller/a delegat/da.

Consellera delegada: Sra. Helena Alcaraz Torruella


La GERÈNCIA, nomenada per la Junta General.

Gerent: Sra. Cristina Brandner García

INFORMACIÓ SINDICAL

 

 Alliberats sindicals: no hi ha

Data actualització: desembre de 2018

Actualització trimestral

Font: Secretaria Corporativa de Societats i Parc Audiovisual de Catalunya SL