INFORMACIÓ INSTITUCIONAL I ORGANITZATIVA HABITATGE DE TERRASSA SA

COMPETÈNCIES I FUNCIONS PRINCIPALS

 

L'objecte de la societat serà la realització de totes les operacions relacionades amb la promoció i la rehabilitació immobiliàries i en especial:

a. La construcció d'habitatges i locals i llur arrendament o venda.

b. L'adquisició d'immobles i terrenys i llur urbanització i parcel·lació.

c.    La rehabilitació d'edificis.

d.  L'assumpció de competències urbanístiques en matèria de planejament i de gestió urbanística en els supòsits en que operi com administració actuant.

Constituiran també l'objecte social totes aquelles operacions annexes, necessàries i conseqüents amb les activitats abans esmentades. Aquestes activitats podran ser realitzades per la societat de manera directa o indirecta, fins i tot mitjançant la titularitat d'accions o participacions en societats d'objecte idèntic, anàleg o similar.

 Font: Estatuts de la societat

ESTATUTS          
CARTA DE SERVEIS         
LLOCS DE TREBALL         
CONTRACTACIÓ DE PERSONAL - PROCESSOS SELECTIUS

 

Borses de treball 

Contractacions temporals 

Contractacions laborals

ÓRGANS DE DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ

 

D’acord amb els seus estatuts, la direcció i l'administració de la Societat correspon a:

La JUNTA GENERAL, assumida per una composició reduïda del Ple de l'Ajuntament de Terrassa.


El CONSELL D'ADMINISTRACIÓ, presidit per l’Alcalde o persona en qui delegui amb l’objectiu de representar i gestionar la Societat.

President: Sra. Eva Candela López

Aquest consell pot delegar les seves funcions en un Conseller/a delegat/da.

Consellera delegada: Sra. Montserrat Martínez Soler


La GERÈNCIA, nomenada per la Junta General.

Gerent:   Sra. Lidia Guillén Simón

                 Funcions de la gerència

ACORDS REGULADORES DE LES CONDICIONS DE TREBALL

 

El personal de la Societat Municipal d'Habitatge de Terrassa SA es troba adherit als acords reguladors de les condicions de treball del personal de l’Ajuntament de Terrassa, als quals podreu accedir a través d'aquest enllaç.

RÈGIM RETRIBUTIU

 

Podeu accedir a través d'aquest enllaç a la informació retributiva del personal de la Societat Municipal d'Habitatge de Terrassa SA, subjecta als acords de funcionaris/es i personal laboral

Data actualització: desembre de 2018

Actualització trimestral

Font: Secretaria Corporativa de Societats i Habitatge de Terrassa SA