INFORMACIÓ INSTITUCIONAL I ORGANITZATIVA EGARVIA SA

COMPETÈNCIES I FUNCIONS PRINCIPALS

 

L'objecte social de la Societat consisteix en la realització de les següents activitats:
a) Ésser un instrument de gestió al servei de la política de circulació i de transport del Municipi de Terrassa.
b) La regulació la vigilància de l’estacionament de superfície, la proposta de creació de noves àrees d’estacionament i llur explotació.
c) Donar suport a l’ordenació de la disciplina vial, mitjançant unitats mòbils d’arrossegament i la immobilització de vehicles.
d) La compra i venda, construcció, gestió, explotació o promoció d’immobles destinats a aparcaments de vehicles i altres promocions immobiliàries i altres matèries connexes, complementàries o accessòries de les indicades.
e) La senyalització viària i l’ordenació i la gestió de la publicitat a la xarxa viària.
f) La realització d’estudis i la gestió de programes i de plans de sensibilització ciutadana envers l'adequada utilització de la xarxa viària.
g) La regulació i el control dels objectes que ocupin i obstaculitzin la via pública.
h) Realització d’estudis i gestió de la mobilitat urbana.
i) La prestació del servei de consultoria, assistència i assessorament, tant a altres administracions públiques i organismes, entitats i empreses públiques i privades en temes d’aparcament i mobilitat.

Font: Estatuts de la societat

ESTATUTS             
CARTA DE SERVEIS          
LLOCS DE TREBALL            
RÈGIM RETRIBUTIU

 

Podeu accedir a través d'aquest enllaç  a la informació retributiva del personal de la societat Egarvia SA, subjecta als acords de funcionaris/es i personal laboral.

ÒRGANS DE DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ

 

D’acord amb els seus estatuts, la direcció i l'administració de la societat correspon a:

La JUNTA GENERAL, assumida per una composició reduïda del Ple de l'Ajuntament de Terrassa.


El CONSELL D'ADMINISTRACIÓ, presidit per l’Alcalde o persona en qui delegui amb l’objectiu de representar i gestionar la societat.

President: Sr. Marc Armengol i Puig

Aquest consell pot delegar les seves funcions en un conseller/a delegat/da.

Conseller delegat: Sr. Marc Cadevall Artigues


La GERÈNCIA, nomenada per la Junta General.

Gerent:  Sr. Carles García Lizandra

               Funcions de la gerència

CONTRACTACIÓ DE PERSONAL - PROCESSOS SELECTIUS

 

Borses de treball 

Contractacions temporals 

Contractacions laborals  

ACORDS REGULADORS DE LES CONDICIONS DE TREBALL

 

El personal de la Societat Egarvia SA es troba adherit als acords reguladors de les condicions de treball del personal de l'Ajuntament de Terrassa, als quals podeu accedir a través d'aquest enllaç 

Data actualització: juny de 2019

Actualització trimestral

Font: Secretaria Corporativa de Societats i Egarvia SA