INFORMACIÓ INSTITUCIONAL I ORGANITZATIVA ECO EQUIP SAM

COMPETÈNCIES I FUNCIONS PRINCIPALS 

 

L'objecte de la societat és:

La gestió dels residus domèstics i industrials, que comprèn les operacions de recollida, transport, emmagatzematge, tractament, recuperació i eliminació de residus domèstics i industrials; també el foment i realització d’activitats de recollida selectiva d’aquests residus.

La neteja viària i la realització de qualsevol altra activitat relacionada amb la prestació de serveis de neteja, d'ornat i de sanejament, per a domicilis, establiments mercantils i entitats públiques.

La recollida, control i atenció dels animals de companyia abandonats, perduts,...

Totes aquelles operacions annexes, necessàries i conseqüents amb les activitats abans esmentades.

Font: Estatuts de la societat

ESTATUTS         
CARTA DE SERVEIS           
LLOCS DE TREBALL           
INFORMACIÓ SINDICAL

 

 Alliberats sindicals: no hi ha

ÒRGANS DE DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ

 

D’acord amb els seus estatuts, la direcció i l'administració de la societat correspon a:

La JUNTA GENERAL, assumida per una composició reduïda del Ple de l'Ajuntament de Terrassa.


El CONSELL D'ADMINISTRACIÓ, presidit per l’Alcalde o persona en qui delegui amb l’objectiu de representar i gestionar la Societat.

President: Sr. Marc Armengol i Puig

Aquest consell pot delegar les seves funcions en un conseller/a delegat/da.

Conseller delegat: Sr. Marc Cadevall Artigues


La GERÈNCIA, nomenada per la Junta General.

Gerent:  Sr. Josep Miquel Colomer Espinet

               Funcions de la gerència

ORGANIGRAMA     

Data actualització: desembre de 2018

Actualització trimestral 

Font: Secretaria Corporativa de Societats i Eco-Equip SAM