PRESSUPOST 2016

El pressupost municipal és el pla econòmic i financer anual vinculat a l'estratègia formulada pel govern de la ciutat.

El seu caràcter és anual i conté les previsions d’ingressos que s’esperen obtenir i les despeses que com a màxim es podran realitzar, i esdevé l’eina clau per a la gestió pública.

message-information-48Aprovació pressupost 2016 

Aprovat inicialment per part del Ple municipal en data  22 de desembre de 2015 

DOCUMENTACIÓ PRESSUPOST 2016