INFORMACIÓ ECONÒMICA I PATRIMONIAL SOCIETAT MUNICIPAL DE COMUNICACIÓ DE TERRASSA SA

DADES ECONÒMIQUES I PRESSUPOST
Capital Social: 60.101,21 €
Accionariat: capital 100% Ajuntament
Aportació municipal: 1.576.862 €
Pressupost:  Pressupost 2019

Per consultar els pressupostos d’exercicis anteriors, podeu accedir a través dels següents enllaços:

2018      2017     2016     2015      2014   2013   Anteriors

TARIFES I PREUS DELS SERVEIS 2018    
VOLUM ANUAL OPERACIONS AMB TERCERS
(Exercici 2017)          
COMPTES ANUALS
INFORMES AUDITORIA
 Auditors: Audit Concept SLP (2016-2017)

GNL Auditores SL (2013-2015)

Accés exercicis anteriors:  2013   2012  Anteriors
DADES DE GESTIÓ PATRIMONIAL

 

La informació sobre la situació patrimonial de la societat es pot consultar als comptes anuals.

Data actualització: desembre de 2018

Actualització trimestral

Font: Societat Municipal de Comunicació