INFORMACIÓ ECONÒMICA I PATRIMONIAL SOCIETAT MUNICIPAL DE COMUNICACIÓ DE TERRASSA SA

DADES ECONÒMIQUES I PRESSUPOST
Capital Social: 60.101,21 €
Accionariat: capital 100% Ajuntament
Aportació municipal: 1.576.862 €
Pressupost:  Pressupost 2019

Per consultar els pressupostos d’exercicis anteriors, podeu accedir a través dels següents enllaços:

2018      2017     2016     2015      Anteriors

EXECUCIÓ TRIMESTRAL DEL PRESSUPOST VIGENT
3r trimestre 2018              
VOLUM ANUAL OPERACIONS AMB TERCERS
Exercici 2017                  
COMPTES ANUALS
INFORMES AUDITORIA
 Auditors: Audit Concept SLP (2016-2018)
GNL Auditores SL (2013-2015)
Accés exercicis anteriors:   2014   2013    Anteriors
DADES DE GESTIÓ PATRIMONIAL
La informació sobre la situació patrimonial de la societat es pot consultar als comptes anuals.

Data actualització: juny de 2019

Actualització trimestral

Font: Societat Municipal de Comunicació