INFORMACIÓ ECONÒMICA I PATRIMONIAL PATRIMONI MUNICIPAL DE TERRASSA SL

DADES ECONÒMIQUES I PRESSUPOST
Capital Social: 31.000.000 €
Aportació municipal:  351. 437 €
Pressupost:  Pressupost 2019

Per consultar els pressupostos d’exercicis anteriors, podeu accedir a través dels següents enllaços:

2018     2017      2016     2015     2014   2013    Anteriors

PARTICIPACIÓ EN ALTRES SOCIETATS

 

Patrimoni Municipal, amb un nominal de 24.000.000 euros ostenta el 80% del capital de la societat gestora Parc Audiovisual de Catalunya.

És titular de 24.000 participacions amb un valor nominal de 1000 eur/participació, numerades de l'1 al 9.600, del 12.001 al 15.600, del 16.501 al 20.100, del 21.901 al 25.500 i del 26.401 al 30.000. Del 20% del capital social restant  n'és l'accionista l'ICEC (Institut Català de les Empreses Culturals) amb un nominal de 6.000.000 €. És titular de 6.000 participacions, de valor nominal 1.000 euros cadascuna, numerades  del 9.601 al 12.000, del 15.601 al 16.500, del 20.101 al 21.900 i del 25.501 al 26.400.

TARIFES I PREUS DELS SERVEIS

 

La societat Patrimoni Municipal de Terrassa no té cap tarifa aprovada ni aplica cap preu públic

COMPTES ANUALS
INFORMES AUDITORIA
 Auditors:  Audit Concept SLP (2016-2017)

Abante Pich Auditores SLP (2013-2015)

Accés exercicis anteriors:   2013   2012  Anteriors
EXECUCIÓ TRIMESTRAL DEL PRESSUPOST VIGENT   
VOLUM ANUAL OPERACIONS AMB TERCERS
(Exercici 2017)         
DADES DE GESTIÓ PATRIMONIAL

 

La informació sobre la situació patrimonial de la societat es pot consultar als comptes anuals.

Data actualització: desembre de 2018

Actualització trimestral

Font: Patrimoni Municipal de Terrassa SL