INFORMACIÓ ECONÒMICA I PATRIMONIAL PARC AUDIOVISUAL DE CATALUNYA SL

DADES ECONÒMIQUES I PRESSUPOST

 

Capital Social: 30.000.000 €

Accionariat:  Capital 80%:  "Patrimoni Municipal de Terrassa, SL", representa el 80% del capital social. És titular de 24.000 participacions amb un valor nominal de 1000 eur/participació, i numerades de l'1 al 9.600, del 12.001 al 15.600, del 16.501 al 20.100, del 21.901 al 25.500 i, del 26.401 al 30.000.

Capital 20 %:  "Institut Català de les Empreses Culturals", representa el 20% del capital social. És titular de 6.000 participacions, de valor nominal 1.000 euros cadascuna, i numerades  del 9.601 al 12.000, del 15.601 al 16.500, del 20.101 al 21.900 i del 25.501 al 26.400.

Aportació municipal:  409.141 €

Pressupost:  Pressupost 2019

Per consultar els pressupostos d’exercicis anteriors, podeu accedir a través dels següents enllaços:

2018      2017     2016     2015      2014   2013   Anteriors

DADES DE GESTIÓ PATRIMONIAL

 

La informació sobre la situació patrimonial de la societat es pot consultar als comptes anuals.

COMPTES ANUALS
INFORMES AUDITORIA
 Auditors:  Audit Concept SLP (2016-2017)

Abante Pich Auditores SLP (2013-2015)

Accés exercicis anteriors:  2013   2012  Anteriors
EXECUCIÓ TRIMESTRAL DEL PRESSUPOST VIGENT    
VOLUM ANUAL OPERACIONS AMB TERCERS
(Exercici 2017)          

Data actualització: desembre de 2018          

Actualització trimestral        

Font: Secretaria Corporativa de Societats i Parc Audiovisual de Catalunya SL