INFORMACIÓ ECONÒMICA I PATRIMONIAL PARC AUDIOVISUAL DE CATALUNYA SL

DADES ECONÒMIQUES I PRESSUPOST

 

Capital Social: 30.000.000 €

Accionariat:  Capital 80%:  "Patrimoni Municipal de Terrassa, SL", representa el 80% del capital social. És titular de 24.000 participacions amb un valor nominal de 1000 eur/participació, i numerades de l'1 al 9.600, del 12.001 al 15.600, del 16.501 al 20.100, del 21.901 al 25.500 i, del 26.401 al 30.000.

Capital 20%:  "Institut Català de les Empreses Culturals", representa el 20% del capital social. És titular de 6.000 participacions, de valor nominal 1.000 euros cadascuna, i numerades  del 9.601 al 12.000, del 15.601 al 16.500, del 20.101 al 21.900 i del 25.501 al 26.400.

Aportació municipal:  409.141 €

Pressupost:  Pressupost 2019

Per consultar els pressupostos d’exercicis anteriors, podeu accedir a través dels següents enllaços:

2018      2017     2016     2015     Anteriors

VOLUM ANUAL OPERACIONS AMB TERCERS
Exercici 2017            
EXECUCIÓ TRIMESTRAL DEL PRESSUPOST VIGENT
 3r trimestre 2018          
COMPTES ANUALS
INFORMES AUDITORIA
 Auditors:  Audit Concept SLP (2016-2018)
Abante Pich Auditores SLP (2013-2015)
Accés exercicis anteriors: 2014    2013     Anteriors
DADES DE GESTIÓ PATRIMONIAL
La informació sobre la situació patrimonial de la societat es pot consultar als comptes anuals.

Data actualització: juny de 2019          

Actualització trimestral        

Font: Secretaria Corporativa de Societats i Parc Audiovisual de Catalunya SL