INFORMACIÓ ECONÒMICA I PATRIMONIAL FOMENT DE TERRASSA SA

DADES ECONÒMIQUES I PRESSUPOST
Capital Social: 697.594,75 €
Accionariat: capital 100% Ajuntament
Aportació municipal: 2.629.360 €
Pressupost:  Pressupost 2019

Per consultar els pressupostos d’exercicis anteriors, podeu accedir a través dels següents enllaços:

 2018      2017      2016     2015    Anteriors

EXECUCIÓ TRIMESTRAL DEL PRESSUPOST VIGENT     
VOLUM ANUAL OPERACIONS AMB TERCERS
Exercici 2018          
COMPTES ANUALS
INFORMES AUDITORIA
 Auditors:  Audit Concept SLP (2016-2018)
Abante Pich Auditores SLP (2013-2015)
Accés exercicis anteriors:  2014    2013    Anteriors
DADES DE GESTIÓ PATRIMONIAL

 

La informació sobre la situació patrimonial de la societat es pot consultar als comptes anuals.

Data actualització: juny de 2019

Actualització trimestral

Font: Secretaria Corporativa de Societats i Foment de Terrassa SA