INFORMACIÓ ECONÒMICA I PATRIMONIAL HABITATGE DE TERRASSA SA

DADES ECONÒMIQUES I PRESSUPOST
Capital Social: 444.345,68 €
Accionariat: capital 100% Ajuntament
Aportació municipal: 418.074 €
Pressupost:  Pressupost 2019

Per consultar els pressupostos d’exercicis anteriors, podeu accedir a través dels següents enllaços:

2018      2017      2016     2015     Anteriors

EXECUCIÓ TRIMESTRAL DEL PRESSUPOST VIGENT
1r trimestre 2018         
VOLUM ANUAL OPERACIONS AMB TERCERS
Exercici 2017          
COMPTES ANUALS
INFORMES AUDITORIA
 Auditors:  Audit Concept SLP (2016-2018)
Abante Pich Auditores SLP (2013-2015)
Accés exercicis anteriors:    2014     2013    Anteriors
DADES DE GESTIÓ PATRIMONIAL
La informació sobre la situació patrimonial de la societat es pot consultar als comptes anuals.

Data actualització: juny de 2019

Actualització trimestral

Font: Secretaria Corporativa de Societats i Habitatge de Terrassa SA