INFORMACIÓ ECONÒMICA I PATRIMONIAL EGARVIA SA

DADES ECONÒMIQUES I PRESSUPOST
Capital Social: 3.726.275,02 €
Accionariat: capital 100% Ajuntament
Aportació municipal: Egarvia SA no és perceptora d'aportació municipal per a l'exercici 2019
Pressupost:  Pressupost 2019

Per consultar els pressupostos d’exercicis anteriors, podeu accedir a través dels següents enllaços:

 2018      2017     2016     2015     Anteriors

VOLUM ANUAL OPERACIONS AMB TERCERS
Exercici 2018           
COMPTES ANUALS
INFORMES AUDITORIA
Auditors:  Audit Concept SLP (2016-2018)
Abante Pich Auditores SLP (2013-2015)
Accés exercicis anteriors:  2014   2013   Anteriors
DADES DE GESTIÓ PATRIMONIAL
La informació sobre la situació patrimonial de la societat es pot consultar als comptes anuals.
EXECUCIÓ TRIMESTRAL DEL PRESSUPOST VIGENT
1r trimestre 2019     

Data actualització: juny de 2019

Actualització trimestral

Font: Secretaria Corporativa de Societats i Egarvia SA