INFORMACIÓ ECONÒMICA I PATRIMONIAL EGARVIA SA

DADES ECONÒMIQUES I PRESSUPOST
Capital Social: 3.726.275,02 €
Accionariat: capital 100% Ajuntament
Aportació municipal: Egarvia SA no és perceptora d'aportació municipal per a l'exercici 2019
Pressupost:  Pressupost 2019

Per consultar els pressupostos d’exercicis anteriors, podeu accedir a través dels següents enllaços:

 2018       2017      2016     2015     2014     2013     Anteriors

EXECUCIÓ TRIMESTRAL DEL PRESSUPOST VIGENT   
COMPTES ANUALS
INFORMES AUDITORIA
 Auditors:  Audit Concept SLP (2016-2017)

Abante Pich Auditores SLP (2013-2015)

Accés exercicis anteriors:  2013   2012  Anteriors
DADES DE GESTIÓ PATRIMONIAL

 

La informació sobre la situació patrimonial de la societat es pot consultar als comptes anuals.

VOLUM ANUAL OPERACIONS AMB TERCERS
(Exercici 2017)          

Data actualització: desembre de 2018

Actualització trimestral

Font: Secretaria Corporativa de Societats i Egarvia SA