INFORMACIÓ ECONÒMICA I PATRIMONIAL EGARVIA SA

DADES ECONÒMIQUES I PRESSUPOST
Capital Social: 3.726.275,02 €
Accionariat: capital 100% Ajuntament
Aportació municipal: Egarvia SA no és perceptora d'aportació municipal per a l'exercici 2018
Pressupost:  Pressupost 2018

Per consultar els pressupostos d’exercicis anteriors, podeu accedir a través dels següents enllaços:

2017      2016     2015     2014     2013     Anteriors

VOLUM ANUAL OPERACIONS AMB TERCERS
(Exercici 2017)          
COMPTES ANUALS
INFORMES AUDITORIA
 Auditors:  Audit Concept SLP (2016-2017)

Abante Pich Auditores SLP (2013-2015)

Accés exercicis anteriors:  2013   2012  Anteriors
DADES DE GESTIÓ PATRIMONIAL

 

La informació sobre la situació patrimonial de la societat es pot consultar als comptes anuals.

EXECUCIÓ TRIMESTRAL DEL PRESSUPOST VIGENT   

Data actualització: octubre de 2018

Propera actualització: gener de 2019

Font: Secretaria Corporativa de Societats i Egarvia SA