INFORMACIÓ ECONÒMICA I PATRIMONIAL ECO-EQUIP SAM

DADES ECONÒMIQUES I PRESSUPOST
Capital Social: 552.931,14 €
Accionariat: capital 100% Ajuntament
Aportació municipal: 25.459.991
Pressupost:  Pressupost 2020

Per consultar els pressupostos d’exercicis anteriors, podeu accedir a través dels següents enllaços:

2019      2018     2017     2016     2015     Anteriors

TARIFES I PREUS DELS SERVEIS
Taxa sobre la gestió de residus municipals 
EXECUCIÓ TRIMESTRAL DEL PRESSUPOST VIGENT
3r trimestre 2019         
VOLUM ANUAL OPERACIONS AMB TERCERS
Exercici 2018              
COMPTES ANUALS
INFORMES AUDITORIA
 Auditors:  Audit Concept SLP (2016-2019)
Abante Pich Auditores SLP (2013-2015)
Accés exercicis anteriors: 2015   2014   Anteriors
DADES DE GESTIÓ PATRIMONIAL
La informació sobre la situació patrimonial de la societat es pot consultar als comptes anuals.

Data actualització: juliol de 2020

Actualització trimestral

Font: Eco-Equip SAM