INFORMACIÓ ECONÒMICA I PATRIMONIAL ECO-EQUIP SAM

DADES ECONÒMIQUES I PRESSUPOST
Capital Social: 552.931,14 €
Accionariat: capital 100% Ajuntament
Aportació municipal: 23.807.235 
Pressupost:  Pressupost 2019

Per consultar els pressupostos d’exercicis anteriors, podeu accedir a través dels següents enllaços:

 2018     2017     2016     2015    2014   2013   Anteriors

TARIFES I PREUS DELS SERVEIS 

 

Taxa sobre la gestió de residus municipals 

EXECUCIÓ TRIMESTRAL DEL PRESSUPOST VIGENT     
VOLUM ANUAL OPERACIONS AMB TERCERS
(Exercici 2017)         
COMPTES ANUALS
INFORMES AUDITORIA
 Auditors:  Audit Concept SLP (2016-2017)

Abante Pich Auditores SLP (2013-2015)

Accés exercicis anteriors:   2013   2012  Anteriors
DADES DE GESTIÓ PATRIMONIAL

 

La informació sobre la situació patrimonial de la societat es pot consultar als comptes anuals.

Data actualització: desembre de 2018

Actualització trimestre

Font: Eco-Equip SAM