INFORMACIÓ ECONÒMICA I PATRIMONIAL FUNERÀRIA DE TERRASSA SA

DADES ECONÒMIQUES I PRESSUPOST
Capital Social: 60.101,21 €
Accionariat: capital 100% Ajuntament
Aportació municipal: Funerària de Terrassa SA no és perceptora de cap aportació municipal. L'aportació de la societat al pressupost de l'Ajuntament durant l'any 2019 és de 1.160.000 €.
Pressupost:  Pressupost 2019

Per consultar els pressupostos d’exercicis anteriors, podeu accedir a través dels següents enllaços:

  2018      2017      2016     2015    2014   2013    Anteriors

VOLUM ANUAL OPERACIONS AMB TERCERS
(Exercici 2016)           
COMPTES ANUALS
INFORMES AUDITORIA
 Auditors:  Audit Concept SLP (2016-2017)

Abante Pich Auditores SLP (2013-2015)

Accés exercicis anteriors:  2013   2012   Anteriors
DADES DE GESTIÓ PATRIMONIAL

 

La informació sobre la situació patrimonial de la societat es pot consultar als comptes anuals.

Data actualització: novembre de 2018

Actualització trimestral

Font: Secretaria Corporativa de Societats i Funerària de Terrassa SA