INFORMACIÓ ECONÒMICA I PATRIMONIAL FUNERÀRIA DE TERRASSA SA

DADES ECONÒMIQUES I PRESSUPOST
Capital Social: 60.101,21 €
Accionariat: capital 100% Ajuntament
Aportació municipal: Funerària de Terrassa SA no és perceptora de cap aportació municipal. L'aportació de la societat al pressupost de l'Ajuntament durant l'any 2019 és de 1.160.000 €.
Pressupost:  Pressupost 2019

Per consultar els pressupostos dels exercicis anteriors, podeu accedir a través dels següents enllaços:

  2018      2017      2016     2015       Anteriors

VOLUM ANUAL OPERACIONS AMB TERCERS
Exercici 2016          
COMPTES ANUALS
INFORMES AUDITORIA
 Auditors:  Audit Concept SLP (2016-2018)
Abante Pich Auditores SLP (2013-2015)
Accés exercicis anteriors:   2014    2013     Anteriors
DADES DE GESTIÓ PATRIMONIAL
La informació sobre la situació patrimonial de la societat es pot consultar als comptes anuals.
EXECUCIÓ TRIMESTRAL DEL PRESSUPOST VIGENT 
3r trimestre 2017      

Data actualització: juny de 2019

Actualització trimestral

Font: Secretaria Corporativa de Societats i Funerària de Terrassa SA