ENSENYAMENT

 

A.  SERVEI D'EDUCACIÓ

 

El Servei d'Educació gestiona les competències municipals en matèria d'educació i de les que corresponguin a l'Ajuntament en virtut de delegació de l'administració educativa. Té per objecte la prestació dels serveis que en matèria d'educació a tots els nivells i graus, la legislació vigent determina com de competència municipal.

MÉS INFORMACIÓ   
CARTA DE SERVEIS

 

 

B.  OFICINA MUNICIPAL D'ESCOLARITZACIÓ (OME)

 

La OME o Oficina Municipal d'Escolarització és l'organisme que s'ocupa de gestionar la escolarització de l'alumnat de la ciutat de Terrassa per les etapes de Primària i Secundària a tots els centres educatius públics i concertats de la ciutat.

MÉS INFORMACIÓ   

 

 

C.  SERVEI D'ESCOLES BRESSOL MUNICIPAL

 

El Servei d'Escoles Bressol Municipals gestiona, organitza i coordina tot allò que fa referència al funcionament diari de les Escoles Bressol Municipals, i treballa per les línies de futur del servei.

  • S'atenen consultes adreçades per les famílies.
  • Es centralitza tot el procés de preinscripció de les places 0-3 públiques.
  • Es tramiten els expedients d'autorització de les escoles bressol privades de la ciutat.
MÉS INFORMACIÓ   
CARTA DE SERVEIS

 

 

D.  SERVEI D'UNIVERSITAT

 

La creació del Programa Universitat i Societat del Coneixement neix amb l'objectiu de promocionar el Campus Universitari donant suport a les diferents activitats que es porten a terme a les escoles universitàries de la ciutat, facilitant gestions, possibilitant el préstec d'infrastructures, signant convenis de col·laboració i sent font generadora d'actuacions encaminades a la construcció d'un sistema universitari que potenciï projectes de col·laboració en recerca i transferència de coneixements a la societat.

MÉS INFORMACIÓ   
CARTA DE SERVEIS