CULTURA, INNOVACIÓ I PROJECCIÓ DE LA CIUTAT

PLANS ESTRATÈGICS      DESCRIPCIÓ VIGÈNCIA ACCÉS ESTAT D'EXECUCIÓ
PLA DE DINAMITZACIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL DE TERRASSA
Aquest document pretén dibuixar les línies de treball en relació al patrimoni cultural terrassenc A partir de 2015
PLA DE DESENVOLUPAMENT TURÍSTIC DE TERRASSA
Estableix la orientació de les línies estratègiques de la política turística a Terrassa A partir de 2014
PLA DE PROJECCIÓ INTERNACIONAL DE TERRASSA
Orientat a reforçar les capacitats de Terrassa i la seva àrea d’influència amb la finalitat d'incidir directament en el posicionament de la ciutat a l’exterior i l’obertura internacional dels agents locals i de la ciutadania.

A partir de 2018

A partir de 2020

Data actualització: juny de 2019

Actualització anual

Font: Àrees municipals