CONTRACTACIÓ PROCEDIMENT EXCEPCIONAL D’EMERGÈNCIA COVID-19

En aquesta pàgina podeu consultar els contractes tramitats mitjançant el procediment excepcional d'emergència regulat a  l'article 120 de la Llei de Contractes del Sector Públic, d'acord amb els Decrets dictats per l'Alcaldia-Presidència números  2508 i 2629, pels quals es declara la tramitació d'emergència per a la contractació de serveis, subministraments i obres de l'Ajuntament de Terrassa destinats a preveure o pal·liar els efectes i contagis del Coronavirus Covid-19.

CONTRACTES REALITZATS A L'EMPARA DEL DECRET 2508, DE 12 DE MARÇ DE 2020 

Decret 2508, de 12 de març de 2020        
RESUM DELS CONTRACTES REALITZATS             
OBJECTE DEL CONTRACTE
   INFORME
DECRET / RESOLUCIÓ
Cobertura necessitats bàsiques de persones i famílies sense sostre i necessitats bàsiques d'alimentació
Desenvolupament i desplegament plataforma Gestor d'Expedients
Compra i subministrament de mascaretes
Treballs de desinfecció i subministrament d'equips de protecció
Subministrament d'equips de protecció individual
Subministrament d'equips de protecció individual
Llicències d'accés a programari
Subministrament d'equips de protecció individual i serveis sanitaris
Serveis de neteja i desinfecció
Subministrament de material de neteja i desinfecció
Àpats servits a domicili per tancament casals gent gran
Subministrament d'elements protectors i productes desinfectants
Subministrament de kits de detecció Covid-19
Subministrament elements senyalització edificis municipals
Subministrament material escolar famílies
Aplicació test Covid i PCR
Subministrament material i equips de protecció individual
Sistema de custodia i vigilància de material sanitari
Serveis de neteja

CONTRACTES REALITZATS A L'EMPARA DEL DECRET 2629, DE 14 D'ABRIL DE 2020 

Decret 2629, de 14 d'abril de 2020        
RESUM DELS CONTRACTES REALITZATS             
OBJECTE DEL CONTRACTE
INFORME
DECRET / RESOLUCIÓ
Serveis de desinfecció i subministrament de productes desinfectants i equips de protecció individual
Subministrament de material de neteja i desinfecció
Àpats servits a domicili mes d'abril
Àpats servits a domicili mes de maig
Actuacions relacionades amb repartiment mascaretes
Adequació espais edificis municipals
Subministrament elements de protecció individual i d'higiene
Transport i instal·lació paviment
Subministrament elements tecnològics teletreball
Subministrament equipament informàtic teletreball
Subministrament equips protecció individual i productes prevenció contagis
Serveis de neteja
Subministrament equips protecció individual i productes prevenció contagis
Servei de lloguer de mòduls prefabricats

Data actualització: octubre de 2020

Propera actualització: en produir-se canvis

Font: Contractació