CONTRACTACIÓ, CONVENIS I SUBVENCIONS HABITATGE DE TERRASSA SA

CONTRACTACIÓ

 

Instruccions de contractació

Perfil del contractant Societat Municipal d'Habitatge de Terrassa SA  (Es publiquen els contractes tramitats per procediment obert o negociat)

Concursos

Procediments negociats 

Adjudicacions

SUBVENCIONS

 

La Societat Municipal d'Habitatge no concedeix subvencions.

CONVENIS

 

En cas que la societat subscrigui algun Conveni de col·laboració, es publicarà en aquest apartat.

Data actualització: desembre de 2018             

Actualització trimestral                                      

    Font: Habitatge de Terrassa SA