CONTRACTACIÓ, CONVENIS I SUBVENCIONS ECO EQUIP SAM

CONTRACTACIÓ

 

Instruccions de contractació

Concursos vigents

Concursos finalitzats

Perfil del contractant Eco Equip SAM  (Es publiquen els contractes tramitats per procediment obert o negociat)

SUBVENCIONS

 

La Societat Municipal Eco Equip SAM no concedeix subvencions

CONVENIS

 

En cas que la societat subscrigui algun Conveni de col·laboració, es publicarà en aquest apartat.

Data actualització: desembre de 2018

Actualització trimestral

Font: Eco-Equip SAM