CONSELL D’ADMINISTRACIÓ PARC AUDIOVISUAL DE CATALUNYA SL

CONSELLERS

 
CÀRREC
 
NOM
 
PERFIL I TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL 
 
RETRIBUCIÓ 
President Sr. Amadeu Aguado i Moreno

favicon

Sense retribució econòmica
Vicepresident Sr. Francesc Xavier Diaz Vilanova

favicon

Sense retribució econòmica 
Consellera Delegada Sra. Mª Elena Alcaraz Torruella

favicon

Sense retribució econòmica
Vocal Sr. Adrián Sánchez Morales

favicon

Sense retribució econòmica
Vocal Sr. Josep Manel Rodríguez Rodríguez

favicon

Sense retribució econòmica
Vocal Sr. Pere Montaña Josa

favicon

Sense retribució econòmica
Vocal Sr. Francisco José Vargas Echeverría

favicon

 Sense retribució econòmica

Secretari del Consell: Sr. Isidre Colas Castilla

Vicesecretària del Consell: Sra. Dolors Mazas Vidal

Nomenament membres Consell d'Administració     favicon

Articles estatutaris referits al Consell d'Administració   favicon

Data actualització: gener de 2019

Actualització trimestral

Font: Secretaria Corporativa de Societats