CONSELL D’ADMINISTRACIÓ EGARVIA SA

CONSELLERS

 
CÀRREC
 
NOM
 
PERFIL I TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL 
 
RETRIBUCIÓ 
President Sr. Marc Armengol i Puig

favicon

Sense retribució econòmica
Conseller Delegat Sr. Marc Cadevall Artigues 

favicon

Sense retribució econòmica
Vocal Sr. Joan Baltà Torredemer

favicon

 Sense retribució econòmica

Secretària del Consell: Sra. Dolors Mazas i Vidal

Vicesecretari del Consell: Sr. Isidre Colas Castilla

Nomenament membres Consell d'Administració   favicon

Articles estatutaris referits al Consell d'Administració   favicon

Data actualització: gener de 2019

Actualització trimestral

Font: Secretaria Corporativa de Societats