CONSELL D’ADMINISTRACIÓ ECO EQUIP SAM

CONSELLERS

 
CÀRREC
 
NOM
 
PERFIL I TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL 
 
RETRIBUCIÓ 
President Sr. Marc Armengol i Puig

favicon

Sense retribució econòmica
Vicepresident Sr. Jordi Rueda Muñoz 

favicon

Sense retribució econòmica
Conseller delegat Sr. Marc Cadevall Artigues

favicon

Sense retribució econòmica
Vocal Sr Xavier Martínez Ramírez

favicon

Sense retribució econòmica 
Vocal Sr. Joan Baltà Torredemer

favicon

Sense retribució econòmica 

Secretària del Consell: Sra. Dolors Mazas i Vidal

Vicesecretari del Consell: Sr. Isidre Colas Castilla

Nomenament membres Consell d'Administració    favicon

Articles estatutaris referits al Consell d'Administració   favicon

Data actualització: gener de 2019

Actualització trimestral

Font: Secretaria Corporativa de Societats