COHESIÓ SOCIAL I SERVEIS A LES PERSONES

PLANS ESTRATÈGICS

      DESCRIPCIÓ

VIGÈNCIA

ACCÉS

ESTAT D'EXECUCIÓ

PLA LOCAL D'ATENCIÓ A LES CAPACITATS DIVERSES I A L'ACCESSIBILITAT
Resultat del treball realitzat per les entitats i serveis municipals de la Taula Local de Capacitats Diverses i Accessibilitat, és el document que recull les accions que es duran a terme a Terrassa per garantir la igualtat d'oportunitats i la no discriminació de les persones 2016-2020
(versió adaptada a criteris de lectura fàcil)
PLA DIRECTOR DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
Esdevé el marc de referència de la cooperació al desenvolupament de la ciutat

2014-2020

PLA LOCAL DE JOVENTUT DE TERRASSA
És el document que recull i sintetitza les accions a desenvolupar per part de l'Ajuntament de Terrassa en matèria de polítiques de joventut

2017-2021

PLA LOCAL DE DROGUES DE TERRASSA
Es configura com a l'instrument per analitzar, planificar, prevenir i intervenir en el fenomen del consum de drogues i els seus problemes associats 2017-2020
PLA LOCAL D'INCLUSIÓ SOCIAL DE TERRASSA (PLIS)
Estableix els mecanismes de cooperació i concertació entre els agents implicats, per tal d’aplicar mesures en xarxa en l’àmbit de les polítiques públiques d’inclusió A partir de 2011
TERRASSA CIUTAT AMIGA DE LES PERSONES GRANS
Projecte promogut per la OMS per impulsar polítiques d’envelliment actiu, entès com el procés d’optimització de les oportunitats de participació, salut i seguretat amb la finalitat de millorar la qualitat de vida de les persones a mesura que envelleixen A partir de 2015
PACTE PER A LA DIVERSITAT AFECTIVA, SEXUAL I D'IDENTITAT DE GÈNERE (DASIG)
La seva finalitat és treballar conjuntament per normalitzar les diverses
orientacions afectives, sexuals i identitats de gènere diferents a les normatives,
així com per combatre la discriminació per aquests motius.
A partir de 2014

Data actualització: juny de 2019

Actualització anual

Font: Àrees municipals