COHESIÓ SOCIAL I SERVEIS A LES PERSONES

      DESCRIPCIÓ

VIGÈNCIA

ACCÉS

PLA LOCAL D'ATENCIÓ A LES CAPACITATS DIVERSES I A L'ACCESSIBILITAT
Resultat del treball realitzat per les entitats i serveis municipals de la Taula Local de Capacitats Diverses i Accessibilitat, és el document que recull les accions que es duran a terme a Terrassa per garantir la igualtat d'oportunitats i la no discriminació de les persones 2016-2020
(versió adaptada a criteris de lectura fàcil)
PLA LOCAL DE JOVENTUT DE TERRASSA
És el document que recull i sintetitza les accions a desenvolupar per part de l'Ajuntament de Terrassa en matèria de polítiques de joventut

2017-2021

PLA ESTRATÈGIC PER ALS USOS I LA GESTIÓ DEL TEMPS A TERRASSA
Fruit d'un procés participatiu, aporta  objectius i mesures per promoure una organització social del temps que millori la qualitat de vida de la ciutadania
PLA LOCAL DE DROGUES DE TERRASSA
Es configura com a l'instrument per analitzar, planificar, prevenir i intervenir en el fenomen del consum de drogues i els seus problemes associats 2017-2020