Una Carta de Servei és un document públic adreçat a les persones usuàries dels serveis o a la ciutadania en general, que informa sobre els serveis que es presten i els compromisos de qualitat assumits per a proporcionar un millor servei a la ciutadania, en termes d'eficàcia i qualitat de la prestació.

L'objecte de les Cartes de Serveis és assumir el compromís de prestar els serveis que s’hi defineixen i de fer-ho d’acord amb els principis, les formes i els temps que es concreten, establint mecanismes per fer l’avaluació i la correcció, si cal, del seu funcionament.

A banda de les 17 cartes de serveis vigents des del mes d'abril de 2018, l'Ajuntament de Terrassa ha iniciat un procés d'aprovació de 37 noves cartes de serveis. A continuació trobareu la informació relacionada amb el seu estat de tramitació i el text de les mateixes.

 

CARTES DE SERVEIS

(aprovació definitiva)

CARTES DE SERVEIS VIGENTS

L'avaluació de compliment dels compromisos es realitza anualment. Donat que l'entrada en vigor de les Cartes de Serveis es va produir al mes d'abril de 2018, la publicació dels primers informes de seguiment tindrà lloc a partir del mes d'abril de 2019.

Data actualització: març de 2019       

Actualització trimestral 

Font: Transparència