TERRITORI, ESPAI PÚBLIC I SOSTENIBILITAT

Plans ESTRATÈGICS

      DESCRIPCIÓ

VIGÈNCIA

ACCÉS

PLA DE BARRIS DE LA MAURINA
D'acord amb la Llei de Barris, el seu objectiu és la rehabilitació integral de barris per millorar les condicions de vida dels seus habitants, configurant-se com una nova forma d'intervenció als barris per part de les administracions públiques Pròrroga 2015-2018
PLA DE MOBILITAT
Eina bàsica a l'hora de planificar de manera integrada les diferents xarxes que conformen el sistema de transport del municipi

2016-2021

PLA DE MILLORA DE LA QUALITAT DE L'AIRE DE TERRASSA
Proposta d'accions concretes per a la millora de la qualitat de l'aire a Terrassa 2015-2020
PLA D'ACCIÓ PER L'ENERGIA SOSTENIBLE DE TERRASSA _ PAES
Recull les mesures i accions necessàries per assolir els objectius de reducció d'emissions 2009-2020
PLA DE REDUCCIÓ DEL SOROLL
El seu objectiu és la millora de la qualitat acústica a l'espai públic 2014-2018
PLA LOCAL DE PREVENCIÓ I GESTIÓ DE RESIDUS
Defineix el model de prevenció i gestió de residus de la ciutat de Terrassa 2015-2020