DRETS SOCIALS, BENESTAR I CIUTADANIA

A

Serveis Socials  SERVEIS SOCIALS

A. SERVEIS SOCIALS 

 

El benestar social, entenent-lo com un concepte que engloba la salut i els serveis socials, es gestiona des de l'Ajuntament a través de l'Àrea de Serveis a les Persones, Cohesió i Benestar Social.

No obstant això, el benestar social implica molts més agents. És, per tant, una prioritat transversal en l'actuació municipal, ja que l'Ajuntament no només té competències en matèria de salut i serveis socials, sinó que també impulsa diferents actuacions adreçades al benestar de col·lectius específics.

Els serveis bàsics d'atenció social és el primer nivell d'atenció a la ciutadania. Atén les necessitats immediates, generals i bàsiques. Els Serveis Socials Bàsics de l'Àrea de Drets Socials i Serveis a les Persones  disposa de 12 equips d'atenció primària i un servei d'atenció immediata, descentralitzats en 9 equipaments per a poder ser a prop de la ciutadania.

MÉS INFORMACIÓ   

 

 

 

B. SERVEIS BÀSICS D'ATENCIÓ SOCIAL

 

Terrassa compta amb una xarxa de centres de serveis bàsics d’atenció social (SEBAS), distribuïts per tots els districtes de la ciutat amb l’objectiu de ser propers a la ciutadania i prestar una atenció personalitzada. Cada centre compta amb un equip de professionals del treball social, de l’educació social i amb el suport del personal administratiu.

Seguint criteris de descentralització i territorialització, els Serveis Socials Bàsics de l'Àrea de Drets Socials i Serveis a les Persones  disposa de 12 equips d'atenció primària i un servei d'atenció immediata.

SEBAS - Servei Bàsic d'Atenció Social Zona 1  

SEBAS - Servei Bàsic d'Atenció Social Zona 2.1  

SEBAS - Servei Bàsic d'Atenció Social Zona 2.2

SEBAS - Servei Bàsic d'Atenció Social Zona 3.1  

SEBAS - Servei Bàsic d'Atenció Social Zona 3.2

SEBAS - Servei Bàsic d'Atenció Social Zona 4.1  

SEBAS - Servei Bàsic d'Atenció Social Zona 4.2  

SEBAS - Servei Bàsic d'Atenció Social Zona 5.1 i 5.2  

SEBAS - Servei Bàsic d'Atenció Social Zona 6.1, 6.2 i 6.3

CARTA DE SERVEIS

 

 

 

C. CIUTADANIA

 

Ciutadania i Drets Civils promou la convivència i fomenta el civisme, mitjançant accions de promoció, informació i formació que s'estructuren en programes i serveis que impulsen la corresponsabilitat de la ciutadania en l'exercici de llurs drets i deures.

 

MÉS INFORMACIÓ   
CARTA DE SERVEIS

 

 

 

D. OFICINA DE CAPACITATS DIVERSES I ACCESSIBILITAT

 

L'Oficina de Capacitats Diverses i Accessibilitat assessora, informa i orienta sobre serveis, recursos i prestacions per millorar l'atenció a la discapacitat a la ciutat. Aquest està adreçat a persones afectades, familiars, professionals, cuidadors, administracions, institucions, entitats i associacions relacionades amb situacions de discapacitat.

Servei que facilita el treball en xarxa i el treball transversal en relació a l'abordatge de la discapacitat a la ciutat.

 

MÉS INFORMACIÓ   
CARTA DE SERVEIS

 

 

E. POLÍTIQUES DE GÈNERE

 

El Servei de Polítiques de Gènere de l'Ajuntament de Terrassa s'encarrega de vetllar per la inclusió de la igualtat de gènere en totes les normatives i accions que duen a terme els serveis i organismes de la corporació, de prestar l'assessorament, informació, orientació i atenció a totes les dones sobre els seus drets, i especialment aquelles dones que pateixen violència masclista, i de planificar, implementar i avaluar activitats de sensibilització, formació i recerca vinculades a la igualtat entre dones i homes.

MÉS INFORMACIÓ   
CARTA DE SERVEIS

 

 

F. PROMOCIÓ DE LA GENT GRAN

 

La missió del Servei de Promoció de la Gent Gran és fomentar l'envelliment actiu i saludable de les persones de 60 i més anys de la ciutat.

Aquest servei dóna suport tant a les associacions i entitats de gent gran com a les persones grans no associades, mitjançant una àmplia oferta d'activitats i accions adreçades a millorar la seva qualitat de vida, prevenint situacions d'aïllament social i solitud no volguda, afavorint la sensibilització social vers aquest col·lectiu i la seva participació activa a la ciutat.

MÉS INFORMACIÓ   
CARTA DE SERVEIS

 

 

G. SALUT I COMUNITAT

 

La missió del Servei de Salut i Comunitat és promoure i millorar la salut de la població facilitant l’adopció d’estils de vida saludables, dinamitzant espais participatius i afavorint la creació d’entorns promotors de salut.

Entre els serveis que s'ofereixen trobem: el Programa de promoció de la salut, el Pla Local de Drogues,  el projecte Terrassa, ciutat cardioprotegida i espais participatiu i de suport a les entitats de salut.

MÉS INFORMACIÓ   
CARTA DE SERVEIS