COMISSIÓ CIUTADANA DE TRANSPARÈNCIA

Creació de la Comissió Ciutadana de Transparència

 

D'acord amb l'establert per l'Ordenança de transparència, accés a la informació i bon govern, el Ple de l'Ajuntament de Terrassa del mes de gener de 2018 va aprovar la creació de la Comissió Ciutadana de Transparència.

Aquesta Comissió serà l'encarregada tant de realitzar l'avaluació externa de la transparència municipal com de la formulació de propostes de millora en aquest àmbit, i la seva composició serà la següent:

   -   Síndica Municipal de Greuges de Terrassa

-   5 persones expertes en matèria de transparència en l'àmbit de la gestió documental, el dret, la comunicació i la gestió pública

-   5 representants d'entitats ciutadanes locals o supralocals

Fase de presentació de candidatures per formar part de la Comissió Ciutadana de Transparència
FINALITZADA
Fase de valoració de les candidatures presentades
FINALITZADA
Designació dels membres de la Comissió Ciutadana de Transparència
EN PROCÉS

Data actualització: maig de 2018

Propera actualització: juny de 2018

Font: Transparència