test_1

 

L'avaluació i el retiment de comptes per part de l'administració té per objecte millorar el seu funcionament i contribuir a un major coneixement, confiança i participació de la ciutadania,. a l’efecte de poder valorar degudament la prestació dels diferents públics prestats. A continuació trobareu tota la documentació relacionada per àmbits. 

PLA

DE

MANDAT

Fitxes resum semestrals de seguiment de les prioritats polítiques i objectius del Pla de Mandat
 

PLANS D'ACCIÓ MUNICIPAL

Seguiment de les actuacions que es porten a terme per donar compliment als compromisos del Pla de Mandat

 

PROCESSOS

PARTICIPATIUS

Fitxes relacionades amb el seguiment de l'execució dels diferents processos participatius portats a terme

PLANS I PROGRAMES ESTRATÈGICS

Informes d'avaluació de l'execució dels diferents Plans i Programes estratègics

 

ACTIVITAT DELS SERVEIS

Memòries, indicadors i altra documentació

PERSPECTIVA

DE

GÈNERE

Informes sobre l'execució del pressupost amb perspectiva de gènere

CARTES

DE

SERVEI

Compliment anual dels compromisos establerts a les Cartes de Servei
 
PLA DE MANDAT

Fitxes resum semestrals de contingut polític

 
PLANS D'ACCIÓ MUNICIPAL

Fitxes resum semestrals de contingut polític